Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30.03 2020 r. w sprawie wniosków na usuwanie azbestu (wygasły...)OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

Z DNIA 30 MARCA 2020 R.

KROŚ.605.4.2020

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

 

Gmina jako Beneficjent może uzyskać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, a także są zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu oraz indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu lub Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu. Udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50 % ww. kwoty dofinansowania, zaś udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi nie mniej niż 35 % tej kwoty.

 

W związku powyższym, realizując założenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra nr XVIII/91/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra", ogłoszony zostaje nabór wniosków na usuwanie azbestu w gminie.

 

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia do 8 maja 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

 • osobiście w siedzibie Urząd Gminy Kamienna Góra (urna znajdująca się na holu głównym, wejście do budynku możliwe wyłącznie od strony podwórka);

 • przesłanie na adres Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra;

 • przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:

  - poprzez platformę ePUAP dostępną pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, skrytka epuap: /9evg66kr5c/SkrytkaESP,

  - przesłanie na adres skrzynki pocztowej Urzędu Gminy Kamienna Góra urzad@gminakg.pl wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Formularz wniosku dostępny jest pod niniejszym ogłoszeniem oraz na stronach:

 • Urzędu Gminy Kamienna Góra w zakładce Samorząd – Ochrona Środowiska – Azbest,

 • Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra – Informacje publiczne – Ochrona Środowiska – Program azbestowy.

Wnioski mogą być składane przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Kamienna Góra, ujęte w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest.

W ramach zadania planuje się bezpłatne usuwanie azbestu. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy Kamienna Góra, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra nie będzie pokrywało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

 

W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niezbędne informacje na ten temat Wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15, tel. 75 645 0 109, 75 645 0 108, 75 645 0 110.

 

Jeżeli wniosek obejmuje demontaż i Wnioskodawca posiada zgłoszenie robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) powinien je dołączyć do składanego wniosku o usuwanie azbestu w gminie.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

 

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane ze składaniem wniosków o usuwanie azbestu można uzyskać:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienna Góra w zakładce Samorząd – Ochrona Środowiska – Azbest,

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra – Informacje publiczne – Ochrona Środowiska – Program azbestowy,

 • kontaktując się z pracownikiem Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, adres e-mailowy: wioleta.bakszas@gminakg.pl lub pod nr tel. 756106011.

 

Zachęcamy mieszkańców gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków na ich usunięcie.

 


Wójt Gminy

/-/ Patryk Straus


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 03.04.2020. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 204
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony