Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie konsultacji społecznych.

Kamienna Góra, 16 sierpnia 2022 r.

OS.523.4.2022

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie konsultacji społecznych
 
projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2022.1327 ze zm.), ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.


I. Informacja o formie i sposobach konsultacji:

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy.

 2. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

 • zgłaszanie uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych, zamieszczonych na stronie internetowej gminy (od 19.08.2022 r. do 09.09.2022 r.),

 • zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie w terminie od 19.08.2022 r. do 09.09.2022 r.,

 • zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji, które odbędzie się dnia 9 września 2022 r. (piątek) godz. 14:00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 402) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10 (58-400 Kamienna Góra).

 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

 2. Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie wszystkim uprawnionym podmiotom, wyrażenia opinii, oczekiwań oraz życzeń dotyczących przedmiotu konsultacji.

 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest: Pani Barbara Zięciak, tel. 756106283,
  e-mail:
  barbara.zieciak@gminakg.pl

 

II. Informacja o sposobie zgłaszania uwag w ramach konsultacji.

 1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

 2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

 

III. Załączniki:

 1. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 2. Wzór formularza konsultacji.

   

  Wójt Gminy Kamienna Góra

   

  Patryk Straus


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 16.08.2022
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 16.08.2022. Wygasa 31.12.2022. Odsłon 83
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony