Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie konsultacji społecznych.

Kamienna Góra, 16 sierpnia 2022 r.

OS.523.4.2022

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kamienna Góra
w sprawie konsultacji społecznych
 
projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2022.1327 ze zm.), ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.


I. Informacja o formie i sposobach konsultacji:

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy.

 2. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

 2. Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie wszystkim uprawnionym podmiotom, wyrażenia opinii, oczekiwań oraz życzeń dotyczących przedmiotu konsultacji.

 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest: Pani Barbara Zięciak, tel. 756106283,
  e-mail:
  barbara.zieciak@gminakg.pl

 

II. Informacja o sposobie zgłaszania uwag w ramach konsultacji.

 1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

 2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

 

III. Załączniki:

 1. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 2. Wzór formularza konsultacji.

   

  Wójt Gminy Kamienna Góra

   

  Patryk StrausZałączniki:
wzór formularza uwag w konsultacjach
Link otwiera się w nowym oknie
projekt uchwały program współpracy
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 16.08.2022
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 16.08.2022. Wygasa 31.12.2022. Odsłon 80