OBWIESZCZENIE RI.6733.3.2021 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 19.03.2021 r.

RI.6733.3.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 10.03.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, przewidzianej na działkach nr 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, we wsi Krzeszów.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie. W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa (w czasie ogłoszonego stanu) czynności powyższe dokonywane będą poprzez udostępnienie kopii dokumentów za pośrednictwem platformy e – PUAP lub wysyłkę na adres korespondencyjny strony wnioskującej o wgląd w akta sprawy. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strona może wystąpić o udostępnienie kopii dokumentów stanowiących zgromadzony materiał dowodowy (w sposób wymieniony powyżej) i w kolejnym 7-dniowym terminie składać pisemne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy (w sposób wymiony powyżej) licząc od dnia otrzymania przez stronę żądanych dokumentów.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 19.03.2021
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 19.03.2021. Wygasa 07.04.2021. Odsłon 4908
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony