Obwieszczenie RI.6733.5.2023 z dnia 27.04.2023 r.

Kamienna Góra dnia 27.04.2023 r.

RI.6733.5.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775),

 

zawiadamia, że w dniu 19.04.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka rowu wraz z jego częściową zabudową w formie rurociągu umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych przy istniejącym boisku sportowym, przewidziana do realizacji na części działek nr 355/5, 214, 397/1, 215/1 i 396 we wsi Leszczyniec.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2023
Opublikowana przez D. Sowa dnia 27.04.2023. Wygasa 30.09.2023. Odsłon 4908
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony