Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i z

RI.6733.14.2019 Kamienna Góra dnia 10.12.2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096, ze zm.),

 

z a w i a d a m i a, że w dniu 25.11.2019 r., zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci nn z JGJ37210 obwód L1, planowanego do realizacji we wsi Gorzeszów, na działkach nr 185/4, 181, 179/5, 179/4, 179/3, 179/1.

 

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 12.12.2019
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 12.12.2019. Wygasa 02.01.2020. Odsłon 3994
Początek strony