Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra (wygasły...)

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 08.10.2018 r., zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, planowanego do realizacji we wsi Jawiszów, na działkach nr 485/34, 374, 485/1.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.


Brak załączników
Informacja wytworzona przez A.Damasiewicz dnia 18.10.2018
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 18.10.2018. Wygasa 08.11.2018. Odsłon 4904