Zawiadomienie RI.6733.4.2024 z dnia 4.04.2024 r.

Kamienna Góra dnia 04.04.2024 r.

RI.6733.4.2024

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 15.02.2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego stacji bazowej telefonii komórkowej KMG3204A, przewidzianej do realizacji na części działki nr 388 we wsi Jawiszów.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2024
Opublikowana przez D. Sowa dnia 04.04.2024. Wygasa 19.04.2024. Odsłon 4901
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony