Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra (wygasły...)

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096),

z a w i a d a m i a, że postanowieniem z dnia 20.02.2019 r., sprostowana została omyłka pisarska zawarta w treści decyzji Nr P/6/2018 z dnia 09.05.2018 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 90 oraz sieci kanalizacyjnej Ø 160 dla działek nr: 582/1, 582/2, 582/4, 582/5, 582/6, 582/7, 582/9, 582/10, 582/11 w Krzeszowie, przewidzianych do realizacji na działkach nr: 602/2, 602/1, 949/2, 582/11, 605, 582/8, 582/3 we wsi Krzeszów.

Z treścią ww postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.


Brak załączników
Informacja wytworzona przez A.Damasiewicz dnia 22.02.2019
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 22.02.2019. Wygasa 15.03.2019. Odsłon 4908