Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 3.10.2022 r. (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 03.10.2022 r.

RI.6733.30.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2000),

 

zawiadamia, że w dniu 18.08.2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 24, 29/1, 29/2, 29/3 i 29/5 we wsi Krzeszów.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 03.10.2022
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 03.10.2022. Wygasa 18.10.2022. Odsłon 4904
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony