Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i z

RI.6733.13.2019 Kamienna Góra dnia 12.12.2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096, ze zm.),

 

z a w i a d a m i a, że w dniu 12.12.2019 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie publicznej drogi gminnej nr 114921D oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 189/2 wraz odwodnieniem, planowanej do realizacji we wsi Ptaszków, na działkach 312/2, 165/2, 164, 314/1, 312/1, 189/2, 190, 189/5, 188/1, 188/6, 184, 313/3.

 

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 12.12.2019
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 12.12.2019. Wygasa 02.01.2020. Odsłon 3995
Początek strony