OBWIESZCZENIE RI.6733.2.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 04.08.2022 r.

RI.6733.2.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 13.01.2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa nowego obwodu oświetleniowego zasilanego z nowoprojektowanego punktu zasilania, przewidziana do realizacji na działkach nr 306/3, 261/1, 262/7, we wsi Ptaszków”.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 03.08.2022 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 05.08.2022
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 05.08.2022. Wygasa 26.08.2022. Odsłon 4868
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony