OBWIESZCZENIE RI.6733.7.2020 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 19.08.2020 r.

RI.6733.7.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.),

 

z a w i a d a m i a, że w dniu 19.08.2020 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach 48/9, 33, 61, 51/1, 51/2, cz. 51/3, we wsi Gorzeszów.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 19.08.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 20.08.2020. Wygasa 10.09.2020. Odsłon 4908
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony