OBWIESZCZENIE RI.6733.27.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra dnia 03.08.2022 r.

RI.6733.27.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.),

 

zawiadamia, że w dniu 08.07.2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w Domu Kultury w Pisarzowicach na kuchnię wraz z zapleczem, przewidzianej do realizacji na działkach nr 629/1, 629/2, 630, 700 we wsi Pisarzowice.

 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 03.08.2022 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUSBrak załączników
Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 03.08.2022
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 03.08.2022. Wygasa 24.08.2022. Odsłon 4908