UCHWAŁA Nr 3/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 12 września 2018 r. (wygasły...)

UCHWAŁA Nr 3/18

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze

z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi informatycznej

 

 

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Zespół ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze w osobach :

Przewodniczący : Pan Dariusz Sowa – informatyk Urzędu Gminy Kamienna Góra

Członek : Pan Paweł Samek - informatyk Urzędu Gminy Kamienna Góra

 

 

§ 2

 

Zadania Zespołu określone są w załączniku do uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

 

…………………………….…….

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 


Załącznik do uchwały

Miejskiej/Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 12 września 2018 r.


Zadania zespołu informatycznego gwarantującego obsługę gminnej komisji wyborczej

 

1) udział w szkoleniu organizowanym przez zespół informatyczny delegatury KBW;

2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;

3) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

4) zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;

5) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;

6) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących podziału gminy na okręgi wyborcze (opis granic, liczba mandatów, krosy);

7) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw i liczbie wysłanych pakietów wyborczych;

8) rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

9) rejestracja w systemie informatycznym kandydatów na wójta

10) sporządzanie projektów dokumentów rejestracyjnych, obwieszczeń oraz kart do głosowania;

11) wprowadzenie do systemu informatycznego numerów list kandydatów nadanych przez gminne;

12) wprowadzanie do systemu informatycznego danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacją składów;

13) nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych – prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;

14) dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodów offline;

15) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu informatycznego oraz meldunków o gotowości do wyborów zespołowi informatycznemu delegatury KBW;

16) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym gminnej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;

17) przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania bądź jako protokoły w sytuacji problemów z systemem informatycznym);

18) przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników informatycznych, na których powinny zostać zapisane pliki z protokołami głosowania w obwodzie;

19) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), danych z protokołów przekazania dokumentów między komisjami obwodowymi oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;

20) potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady gminy z danymi z protokołów głosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania (w przypadku miast na prawach powiatu – również danych dotyczących wyborów do sejmiku województwa);

21) potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z danymi z protokołów głosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania;

22) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzania danych do systemu informatycznego za obwody, które z różnych przyczyn nie mogły tego dokonać;

23) sygnalizowanie przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej istotnych ostrzeżeń oraz niezgodności liczby uprawnionych w protokołach głosowania w obwodzie;

24) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów do rady;

25) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta;

26) ustalenie wyników wyborów do rady gminy oraz wyników wyborów wójta w systemie informatycznym;

28) w przypadku głosowania ponownego w wyborach wójta ponowienie niezbędnych czynności.


powrót...
Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 12.09.2018
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 12.09.2018. Wygasa 03.10.2018. Odsłon 473
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony