Nabór rachmistrza gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (wygasły...)

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym
w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt   Gminy   Kamienna   Góra  jako   Gminny   Komisarz   Spisowy   ogłasza   otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dwóch rachmistrzów terenowych wykonujących   czynności   w   ramach   prac   spisowych   związanych   z   przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020   r.   (Dz.U. z 2019   r.   poz.   1728   ?   dalej:  PSR   2020)   spisu   rolnego   na   terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.


Termin składania ofert: upływa  8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• zamieszkiwać na terenie gminy Kamienna Góra,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym   prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza:
1. Składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu   naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

2. Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
Szkolenie dla rachmistrza terenowego obejmować będzie część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

3. Podlega postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydata na rachmistrza terenowego podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a   liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność   zgłoszenia kandydata. Uwaga:   Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatem, którzy uzyskał najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

4. Otrzyma w czasie rejestrowania jego danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do   uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Kamienna Góra. Kandydat na rachmistrza terenowego, którego dane  zostały zarejestrowane w systemie SER otrzyma login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

5. Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego tj. uzyskaniu co najmniej 60%  poprawnych odpowiedzi, zostaje wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez Gminnego   Komisarza Spisowego, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby  punktów), a następnie podpisuje umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego, jako zastępcą wojewódzkiego  komisarza spisowego, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.

6. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

7. Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem  aplikacji SER zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

 

Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności   w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z  wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie umowy użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrzowie będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzeń.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba  rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace na rzecz spisu rolnego na terenie Gminy Kamienna Góra wynosi dwa (2).

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania):
• imienia (imion) i nazwiska
• daty urodzenia
• adresu zamieszkania
• numeru telefonu
• adresu e-mail
• spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia
2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. dokumenty potwierdzające znajomość języka   polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)

Dokumenty zawarte w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: Nabór kandydata na rachmistrza terenowego, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Gminy Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r.

UWAGA !
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych  dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 19.06.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 19.06.2020. Wygasa 10.07.2020. Odsłon 214
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony