REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)

REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Skład:

Kierownik referatu - mgr Małgorzata Sajdak
telefon - 756106276
pokój nr 303

inspektor mgr Dawid Kusztal
telefon - 756106278
pokój nr 303

inspektor mgr Tomasz Ojer
telefon - 756106278
pokój nr 303

referent Patrycja Kowalczyk
telefon - 756106290
pokój nr 303

inspektor mgr Urszula Adamska
telefon - 756106282
pokój nr 306

inspektor mgr Przemysław Sobolewski
telefon - 756106281
pokój nr 306

inspektor mgr Wioleta Bakszas
telefon - 756106011
pokój nr 305

referent mgr Natalia Bielska
telefon - 756106011
pokój nr 305

inspektor mgr Andrzej Plasło
telefon - 756106159
pokój nr 309

referent Julia Czaja

telefon - 756106290
pokój nr 303

 

Do zadań i kompetencji referatu Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy realizacja zadań z zakresu gospodarowania i administrowania mieniem komunalnym, utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i gospodarki wodnej. Do zadań referatu należy również utrzymanie i obsługa urządzeń odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przypisanych referatowi postanowieniem wójta. Działania referatu w szczególności polegają na :

1) w zakresie gospodarowania i administrowania mieniem komunalnym :

a) gospodarowaniu i zarządzaniu komunalnymi zasobami gminy (gruntami, budynkami, lokalami), w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz ustalaniu ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

b) organizowaniu przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

c) nabywaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,

d) wykonywaniu zadań z zakresu rozgraniczenia nieruchomości,

e) administrowaniu, gospodarowaniu i zarządzaniu gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi, innymi obiektami i urządzeniami,

f) najmie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych,

g) zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi,

h) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwaniu skutków samowoli lokalowej,

i) przygotowaniu kalkulacji stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

j) utrzymaniu terenów zielonych,

k) utrzymaniu i zarządzaniu cmentarzami komunalnymi,

l) rozliczaniu dotacji zrealizowanych na remonty obiektów zabytkowych,

ł) obsłudze i utrzymaniu kanalizacji deszczowej objętej właściwością referatu,

m) współpracy z sołectwami w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego,

2) w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz ochrony środowiska i postępowania z odpadami :

a) ustalaniu regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, ustalanie stawek opłat,

b) utrzymywaniu porządku i czystości na terenach innych niż prywatne,

c) egzekwowaniu od właścicieli nieruchomości utrzymania porządku i czystości,

d) organizowaniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

e) ustalaniu wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o prowadzenie działalności w zakresie określonym w przepisach prawa oraz wykonywaniu kontroli przedsiębiorców prowadzących taką działalność,

f) opracowywaniu gminnego planu gospodarki odpadami i nadzorowaniu jego wykonania,

g) opiniowaniu projektów wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami,

h) sporządzaniu sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami,

i) organizowaniu opracowania programów ochrony środowiska,

j) prowadzeniu i udostępnianiu publicznego wykazu o środowisku i jego ochronie,

k) inicjowaniu wykonywania i wykonywaniu zadań wynikających z programów ochrony środowiska, programów i przepisów dot. odpadów niebezpiecznych,

l) opiniowaniu projektów budowlanych oraz sporządzaniu decyzji środowiskowych w zakresie ich oddziaływania na środowisko,

ł) prowadzeniu gospodarki funduszami celowymi na rzecz ochrony środowiska,

m) opiniowaniu projektów planów ochrony przyrody, prowadzeniu spraw w zakresie usuwania drzew i krzewów (w tym także stanowiących mienie gminne),

3) w zakresie rolnictwa, łowiectwa, gospodarki wodnej :

a) ochronie gruntów rolnych i leśnych,

b) wykonywaniu zadań z zakresu nasiennictwa,

c) współdziałaniu z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy,

d) zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych i ochrony zwierząt,

e) realizacji obowiązków z zakresu prawa wodnego.

 

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Komunalnym i Rolnictwa (KR) w 2009 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Komunalnym i Rolnictwa (KR) w 2008 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (MOŚiR) w 2007 r.

 

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (MOŚiR) w 2006 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (MOŚiR) w 2005 r.

Informacja wytworzona przez dnia 21.02.2024 8:41
Opublikowana przez D. Sowa dnia 21.02.2024 8:41. Odsłon 8983, Wersja 1