Dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

 

I. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)

 

II. Wymagane dokumenty

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

- pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra przy ul. Wojska polskiego 10 58-400

Kamienna Góra I piętro pok. 201

- elektronicznej na adres email: urzad@gminakg.pl lup poprzez platformę e- PUAP na adres

skrytki: /9evg66kr5c/SkrytkaESP Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

  1. przedmiotu wniosku,

  2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,

  3. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

 

W ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, a w przypadku gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do urzędu.

 

Sposób załatwienia.

 

1. Udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku lub

2. Decyzja administracyjna o odmowie udostępnienie informacji publicznej

3. Decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

 

IV. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone terminem.

 

 

V. Opłaty

 

Udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie skarbowej, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.).

 

VI. Sprawę prowadzi

 

podinspektor Justyna Ferenc

Referat organizacyjno – społeczny

pok. 201 - Sekretariat

tel. 75 610 62 92

 

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 14.05.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 14.05.2018. Odsłon 2988, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony