Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Urzędu Gminy Kamienna Góra i może zostać niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Gminy, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

W sytuacji gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej innej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Może się zdarzyć, że informacja publiczna nie będzie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w taki przypadku Wójt powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (do pobrania w formacie .PDF)

 

 

Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 21.04.2011
Opublikowana przez P. Straus dnia 21.04.2011. Odsłon 2988, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony