Otwarty konkurs projektów na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu.

Kamienna Góra 12.11.2021 r.

OS.524.2.2021

 OGŁOSZENIE


Na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Kamienna Góra z 27 września 2017 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 4137),

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza otwarty konkurs projektów
na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu

 

I. PRZEDMIOT PROJEKTÓW PRZEDSTAWIANYCH W KONKURSIE:

Przedstawiane projekty muszą stanowić przedsięwzięcia, które w jasny i bezpośredni sposób wspierają rozwój dowolnych zespołowych lub indywidualnych dyscyplin sportowych.
Dominującą grupę beneficjentów (odbiorców) działań projektu muszą stanowić mieszkańcy gminy Kamienna Góra i/lub kluby sportowe funkcjonujące na jej obszarze.

Tematyka projektów musi być wyraźnie związana z prowadzeniem szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy Kamienna Góra, kształtowaniem aktywnych postaw sportowych wśród mieszkańców gminy, lub intensyfikacji współpracy podmiotów (klubów sportowych i osób fizycznych) na płaszczyźnie sportu.

Działania przedstawianych projektów mogą dotyczyć w szczególności:

  1. prowadzenia treningów i szkolenia sportowego
  2. udziału w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez ogólnopolskie związki sportowe
  3. udziału w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez lokalne organizacje sportowe
  4. samodzielnej organizacji rozgrywek lub zawodów sportowych
  5. upowszechniania i rozwoju nowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Kamienna Góra
  6. podnoszenia umiejętności i kwalifikacji kadry szkoleniowej klubów sportowych,
  7. promowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy.

W ramach projektów zakładających działania określone w pkt 1) - 5) możliwe jest prowadzenie modernizacji elementów bazy sportowej posiadanej przez Wnioskodawcę.

 

II. TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ:

1. Wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6grudnia 2021 r., do godz. 15.00, na adres Urzędu Gminy Kamienna Góra: 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, osobiście w sekretariacie (pok. 201) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku liczy się termin wpływu wniosku a nie data jego nadania.
2. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt 1) nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Wniosek sporządza się według wzoru, którego treść określa załącznik 1 do niniejszego

ogłoszenia, wypełniając go pismem maszynowym.

4. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

5. Do wniosku należy obligatoryjnie załączyć:

1) szczegółowe kalkulacje wydatków sporządzone odrębnie dla każdej dyscypliny sportowej / sekcji / grupy szkoleniowej objętej działaniami projektu (wzór kalkulacji zawarto w pkt IX wniosku).
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy i nazwiska oraz funkcje osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w jego imieniu,

3) pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania podmiotu dla osób podpisujących wniosek (wyłącznie w przypadku gdy dane tych osób nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu),

4) w przypadku rozpoczęcia procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji Wnioskodawcy – uchwałę dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób oraz kopie wniosku dot. zmian złożonego do Krajowego Rejestru Sądowej lub innego właściwego rejestru,
6. Za poprawność i kompletność wniosku oraz zawartych w nim informacji odpowiada Wnioskodawca.
7. Osobą do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji w zakresie konkursu jest:
Pani Barbara Zięciak, tel. +48 75 610 62 83, e-mail: barbara.zieciak@gminakg.pl
Referat Organizacyjno-Społeczny, pokój 302 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

III. PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE:

Na dotacje stanowiące dofinansowanie projektów dotyczących realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu,Gmina Kamienna Góra planuje przeznaczyć kwotę 180.000,00 złotych, w tym:
1. na dofinansowanie projektów dotyczących zespołowych dyscyplin sportowych 146.000,00 zł.
2. na dofinansowanie projektów dotyczących indywidualnych dyscyplin sportowych 34.000,00 zł.
 
IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW:

1. Zasady ogólne:

1) Wnioski o dotacje będą oceniane i opiniowane według zasad określonych w przepisach:
a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)
b) uchwały nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania.

2) Warunkiem przyznania i przekazania wnioskodawcy dotacji na projekt jest terminowe i prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 r. (dotyczy Wnioskodawców, którzy w 2021 r., otrzymali dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu).
3) Wniosek może zostać odrzucony i nie podlegać ocenie merytorycznej z powodu następujących błędów formalnych:

a) złożenie wniosku na projekt, który nie mieści się w zakresie określonym w pkt I ogłoszenia,
b) złożenie wniosku, którego treść nie odpowiada treści ogłoszenia o konkursie projektów,
c) niewypełnienie wszystkich punktów formularza wniosku,

d) złożenie wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie projektów,
e) złożenie formularza wniosku bez wymaganych załączników,

f) złożenie wniosku w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w ogłoszeniu konkursu,

g) złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu,

h) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony,

i) złożenie wniosku niepodpisanego przez osoby upoważnione do tego zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji.

2. Komisja konkursowa:

1) Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
2) Sprawdzenia i zaopiniowania wniosków o dotację złożonych w konkursie dokona komisja powołana stosownym zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra.

3) Komisja może uzależnić zaopiniowanie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie uzupełnień, sprostowań lub wyjaśnień dotyczących treści złożonego wniosku. Ich nieprzedłożenie przez wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez komisję powoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych.

4) Komisja dokonuje zaopiniowania złożonych wniosków pod względem merytorycznym, na podstawie kryteriów szczegółowych określonych w ogłoszeniu konkursu projektów.
5) Komisja opiniuje złożone wnioski w terminie do 60 dni od daty składania wniosków, określonej w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów (pkt II.1 niniejszego ogłoszenia).
6) Wójt gminy dokonuje wyboru projektów i określenia kwot przyznanych dotacji w formie stosownego zarządzenia, które zawiera ostateczne wyniki otwartego konkursu projektów.
7) Wyniki otwartego konkursu projektów podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra.

 

3. Kryteria oceny ofert:

Członkowie Komisji Konkursowej w ramach sprawdzenia i rozpatrywania ofert oceniają poprawność formalną ofert, zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania
z wymogami oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, oraz dokonują oceny oferty według poniższych kryteriów.

1) Kryterium 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 5 pkt

W ramach kryterium Komisja oceni stopień w jakim realizacja projektu przyczyni się do:
a) budowania różnorodnej i atrakcyjnej oferty klubów sportowych,

b) poprawy warunków uprawiania sportu przez mieszkańców oraz członków klubów sportowych działających na obszarze gminy Kamienna Góra,

c) rozwijania nowoczesnego i efektywnego systemu szkolenia sportowego oraz wychowania przez sport, w szczególności adresowanego do dzieci i młodzieży,

d) pobudzania współpracy klubów sportowych i/lub osób fizycznych w zakresie organizowania szkolenia sportowego i różnych form współzawodnictwa sportowego.

2) Kryterium 2. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 10 pkt

W ramach kryterium Komisja dokona oceny kalkulacji wydatków projektu w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego oraz pod kątem aktualnie obowiązujących stawek i cen rynkowych.
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie analizy rzetelności i racjonalności kalkulacji wydatków projektu przedstawionych przez Wnioskodawców, a związanych z:

a) utrzymaniem obiektów sportowych,

b) administrowaniem projektem (obsługę administracyjną),

c) prowadzeniem danej dyscypliny sportowej / sekcji / grupy szkoleniowej.

3) Kryterium 3. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 20 pkt

W ramach kryterium Komisja dokona oceny zakresu i jakości działań projektu, a także kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których Wnioskodawca będzie realizował działania projektu.
4) Kryterium 4. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 15 pkt.

W ramach kryterium Komisja oceni zaplanowany przez Wnioskodawcę udział środków finansowych własnych oraz pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na opłacenie wydatków projektu.
Ocena zostanie przeprowadzona poprzez stworzenie listy projektów z wartościami wkładu własnego i wkładu z innych źródeł wnoszonego przez Wnioskodawców. Na podstawie tej listy Komisja przyzna punkty Wnioskodawcom biorąc pod uwagę wartość wnoszonego wkładu własnego i wkładu z innych źródeł, określonego procentowo w stosunku do wydatków ogółem i do wydatków kwalifikowalnych.


Szczegółowe zasady działania Komisji określa Uchwała Nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., ws. określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania (do pobrania w BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).

 

V. WARUNKI MERYTORYCZNE I FINANSOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT,  W TYM PREFEROWANY ZAKRES RZECZOWY I TERMINY REALIZACJI:
1. Preferowane będą projekty:

1) wspierające rozwój dyscyplin sportowych, które w ostatnich dwóch latach (2020 i 2021 r.), nie były wsparte dotacją celową na rozwój sportu z budżetu gminy Kamienna Góra,

2) obejmujące swoimi działaniami wyłącznie grupy wiekowe dzieci i młodzieży (do lat 16),

3) zaplanowane tak, by działaniami obejmowały jak największą liczbę beneficjentów (odbiorców),
4) przewidujące pobieranie opłat od beneficjentów (odbiorców) służących częściowemu finansowaniu wydatków związanych z realizacją projektu,

2. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r., a zakończenie nie później niż dnia 31 grudnia 2022 r.

3. Zobowiązania finansowe związane z realizacją projektu można opłacać i wykazywać jako sfinansowane ze środków udzielonej dotacji wyłącznie po zawarciu umowy dotacji, z zastrzeżeniem, że graniczną datą wydatkowania środków udzielonej dotacji jest dzień 31 grudnia 2022 r.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 12.11.2021
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 12.11.2021. Wygasa 31.12.2022. Odsłon 178
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony