Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIV/140/12, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XXIV/141/12, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/121/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/122/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/123/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/124/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/125/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/126/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
o ustaleniu dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków sieciami kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/127/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/128/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Miejskiej Kamienna Góra, prawa własności trzech nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/129/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/130/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie podjęcie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/131/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/132/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia iż ustalenia projektu miejscowego planu zaospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra nie naruszaja ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/133/12, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica)
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony