Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XII/60/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/61/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych,stanowiących własnosć gminy Kamienna Góra położonych w Pisarzowicach i Janiszowie
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/62/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Przedwojowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/63/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/64/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/65/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XI/44/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/45/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników do sądu
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/46/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr X/40/11 z dnia 31.08.2011 r. Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/47/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/272/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 10.11.2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ogorzelec IV" wraz z terenami sąsiednimi
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/48/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy zamiany z przeznaczeniem pod istniejącą infrastrukturę techniczą ujęcia wody "Betlejem" w Krzeszowie
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/49/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy zamiany z przeznaczeniem pod utworzenie drogi w Krzeszowie
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/50/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości, położonych w Krzeszowie oraz Pisarzowicach, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/51/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Informacja wytworzona przez dnia 28.09.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 2
Numer: XI/52/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Kamienna Góra oraz jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
 lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony