Plany pracy

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra

na 2014 rok29.01.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Koszty utrzymania świetlic wiejskich, nakłady inwestycyjne oraz formy ich nadzorowania.

 6. Przedstawienie rocznych sprawozdań z pracy stałych Komisji Rady Gminy w tym, sprawozdań przedstawicieli uczestniczących w innych organizacjach z ramienia Rady Gminy za rok 2013.

 7. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 r.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

26.02.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” - wykorzystanie możliwości wsparcia finansowego.

 6. Informacja z zakresu działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o program na lata 2014-2020.

 7. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2013. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2014.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

26.03.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja na temat poziomu bezrobocia na terenie Gminy Kamienna Góra.

 6. Działalność Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

29.04.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

 6. Promocja gminy.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

28.05.2014 r.


godz. 1000
 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kamienna Góra.

 6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – działalność KP PSP oraz OSP na terenie gminy.

 7. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 8. Informacje w zakresie świadczeń rodzinnych.

 9. Podjęcie uchwał.

 10. Wnioski i zapytania.

 11. Sprawy różne.
 

25.06.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Funkcjonowanie Centrum Kultury w nowej strukturze organizacyjnej.

 6. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

 7. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.
 

30.07.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Roczna analiza funkcjonowania ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi – zmiany w ustawie.

 6. Przygotowanie do realizacji inwestycji i remontów zaplanowanych na 2014 rok.

 7. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

 
27.08.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

 6. Informacja o stanie bazy i funkcjonowaniu placówek oświatowych – przygotowanie do roku szkolnego 2014 – 2015.

 7. Pomoc stypendialna.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

 24.09.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra za całą kadencję.

 6. Funkcjonowanie funduszu sołeckiego w kadencji 2010-2014.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 
22.10.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 6. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 7. Założenia do budżetu gminy na 2015 rok.

 8. Ocena realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za okres kadencji 2010-2014.

 9. Podjęcie uchwał.

 10. Wnioski i zapytania.

 11. Sprawy różne

 

19.11.2014 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy na koniec kadencji.

 7. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy za okres kadencji 2010-2014 oraz stałych Komisji Rady Gminy za rok 2014.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY / - / Zygmunt Homoncik

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 16.01.2014
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 16.01.2014. Odsłon 3180, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 22  prawy
Początek strony