Plany pracy

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra

na 2015 rok28.01.2015 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przedstawienie planów remontów dróg powiatowych na roku 2015 - Starosta Powiatu Kamiennogórskiego Jarosław Gęborys.

 6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 r.

 7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2015 r.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

25.02.2015 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2014. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2015.

 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu" - wykorzystanie możliwości wsparcia finansowego.

 7. Informacja z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

25.03.2015 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Ocena stanu bazy i kosztów utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Kamienna Góra za rok 2014.

 6. Przyjęcie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018".

 7. Informacja z zakresu działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

29.04.2015 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja na temat poziomu bezrobocia na terenie Gminy Kamienna Góra.

 6. Informacja z zakresu utrzymania dróg w okresie zimowym 2014/2015.

 7. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.

 8. Przedstawienie informacji dotyczącej organizacji pracy w Urzędzie Gminy.

 9. Podjęcie uchwał.

 10. Wnioski i zapytania.

 11. Sprawy różne.

27.05.2015 r.


godz. 1000
 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

 6. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

 7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - działalność KP PSP oraz OSP na terenie gminy.

 8. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kamienna Góra.

 9. Podjęcie uchwał.

 10. Wnioski i zapytania.

 11. Sprawy różne.
 

24.06.2015 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja z działalności kulturalnej na terenie Gminy Kamienna Góra - funkcjonowanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.

 6. Analiza działań z zakresu ochrony środowiska - realizacja zadań oraz informacja o rozliczeniu kosztów.

 7. Działalność Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze.

 8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - informacja o stanie koryt rzek oraz możliwościach finansowych na konieczne naprawy koryt.

 9. Analiza realizacji planów remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Kamienna Góra.

 10. Podjęcie uchwał.

 11. Wnioski i zapytania.

 12. Sprawy różne.


 

LipiecPRZERWA WAKACYJNA

 
26.08.2015 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

 6. Ocena stanu bazy i funkcjonowania placówek oświatowych - przygotowanie do roku szkolnego 2015 - 2016.

 7. Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dochody i wydatki po zmianie wysokości opłaty.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

 30.09.2015 r.


godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra na lata 2012-2016.

 6. Informacja z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym - nabywanie i zbywanie nieruchomości.

 7. Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Kamienna Góra - realizacja planów zagospodarowania przestrzennego.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

 

 

 

 

28.10.2015 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2016.

 6. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 7. Przyjęcie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 8. Założenia do budżetu gminy na 2016 rok.

 9. Roboty publiczne na terenie Gminy Kamienna Góra - ocena efektywności.

 10. Podjęcie uchwał.

 11. Wnioski i zapytania.

 12. Sprawy różne

 

 

 

 

 

25.11.2015 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Ocena realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za okres 2011-2015.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wnioski i zapytania.

 8. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

29.12.2015 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.

 6. Przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2016.

 7. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy za rok 2015.

 8. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2016 r.

 9. Podjęcie uchwał.

 10. Wnioski i zapytania.

 11. Sprawy różne.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY / - / Piotr Pawlik

Informacja wytworzona przez dnia 16.02.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.02.2015. Odsłon 3180, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 22  prawy
Początek strony