Plany pracy

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra

na 2016 rok

 

 

 

 

 

27.01.2016 r.

 

godz. 1000

 

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Działalność RZGW + Zarządzanie kryzysowe.

 6. Starostwo – drogi (plan remontów).

 7. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r.

 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2016 r.

 9. Podjęcie uchwał.

 10. Wnioski i zapytania.

 11. Sprawy różne.

 

 

 

 

24.02.2016 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Starostwo – drogi (plan remontów).

 6. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2015. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2016.

 7. PKS – organizacja zbiorowego transportu publicznego.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

 

 

 

 

30.03.2016 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zmiana kryterium dochodowego i wysokości zasiłków z pomocy społecznej oraz funkcjonowanie w nowej strukturze organizacyjnej.

 6. Świetlice wiejskie – koszty utrzymania.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

27.04.2016 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja na temat Stowarzyszenia Kwiat Lnu.

 6. Informacja z zakresu utrzymania dróg w okresie zimowym 2015/2016.

 7. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne (ocena zasobów pomocy społecznej).

 

 

 

 

25.05.2016 r.

 

godz. 1000

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 6. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

29.06.2016 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja o funkcjonowaniu Policji Kamienna Góra.

 6. Informacja z działalności kulturalnej na terenie Gminy Kamienna Góra - funkcjonowanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.

 7. Promocja i turystyka w gminie.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

 

 

 

 

31.08.2016 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja OSP.

 6. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

 7. Ocena stanu bazy i funkcjonowania placówek oświatowych – przygotowanie do roku szkolnego 2016 – 2017.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne.

 

 

 

28.09.2016 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacje o odpadach komunalnych.

 6. Gminna gospodarka mieszkaniowa wraz z informacją o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

26.10.2016 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017.

 6. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 7. Założenia do budżetu gminy na 2017 rok.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne

 

 

30.11.2016 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych 2016 rok.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wnioski i zapytania.

 8. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

28.12.2016 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.

 6. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy za rok 2016.

 7. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2017 r.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY / - / Piotr Pawlik

Informacja wytworzona przez dnia 16.02.2015
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.02.2016. Odsłon 3180, Wersja 14drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 22  prawy
Początek strony