Plany pracy

OS.0002.13.2018 Kamienna Góra, dnia 30.11.2018r.

Z a w i a d o m i e n i e

 

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu21grudnia2018r. (piątek) o godzinie 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze ul. Al. Wojska Polskiego 10 (III piętro) - odbędzie się IISesja Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.

  Sesja budżetowa obejmuje:

  - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,

  - odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,

  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  - przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

  - dyskusja i przegłosowanie autopoprawek i innych poprawek,

  - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek i autopoprawek.

 5. Zatwierdzenie planów pracy komisji oraz planu pracy rady na rok 2019.

 6. Podjęcie uchwał:

  - projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  - projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

  - projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

  - projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2019,

  - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/233/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamienna Góra na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",

  - projekt uchwały w sprawie zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

  - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

  - projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra.

 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Pawlik

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 04.12.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 04.12.2018. Odsłon 3180, Wersja 19drukuj
Wersja : lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Początek strony