Plany pracy

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra na 2020 r.

 

 

 

 

 

31.01.2020 r.

 

godz. 1000

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

26.02.2020 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja z zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.

 5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

25.03.2020 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Biuro Terenowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kamiennej Górze.

 5. Informacja z działalności Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

29.04.2020 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 5. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

27.05.2020 r.

 

godz. 1000

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra

 5. Debata nad Raportem

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

 9. Podjęcie uchwał.

 10. Sprawy różne.

 

 

 

24.06.2020 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja w zakresie działalności Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawy różne.

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

 

 

 

26.08.2020 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

 5. Analiza dochodów i wydatków w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

30.09.2020 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra.

 5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informacja z działalności.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

28.10.2020 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja w zakresie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

 5. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminy Kamienna Góra w roku szkolnym 2019/2020.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Sprawy różne.

 

 

25.11.2020 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2020.

 5. Informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

21.12.2020 r.

 

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.

 5. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2020 r.

 6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2021 r.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Pawlik

Informacja wytworzona przez Agnieszka Pawłowska dnia 22.01.2020 7:56
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 22.01.2020 7:56. Odsłon 3180, Wersja 22