PONE

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwały antysmogowe. Uchwały znajdą Państwo w linku https://www.irt.wroc.pl/strona-215-uchwala_antysmogowa.html. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ich treścią.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu gminy Kamienna Góra i WFOŚiGW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji" - WYMIEŃ PIEC WEŹ DOTACJĘ.

 

Szczegóły programu, wniosek i wymagane załączniki dostępne do pobrania w plikach poniżej.

Dotacja na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji – program wymiany pieców na terenie gminy Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) lub biomasą o możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej w ramach programupriorytetowego pn: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

I. Cel programu

1.Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Kamienna Góra.

2. Trwałalikwidacjaogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks)oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż przyjaznego środowisku źródła ciepła, w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym oraz lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kamiennej Góry.

 

II. Kto może ubiegać się o dofinansowanie

1. Właściciele lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym – osoby fizyczne w tym osoby fizyczne prowadzącym działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym.

2. Wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

3. Najemcy lokalu komunalnego.

 

III. Zakres dofinansowania

Dofinansowanie przysługuje na zmianę systemu ogrzewania zasilanego paliwem stałym lub biomasą na przyjazne środowisku źródła ciepła, tj.:

1. Kotły gazowe.

2. Kotły na olej lekki opałowy.

3. Piece zasilane prądem elektrycznym.

4. Spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na paliwa stałe lub biomasę o wilgotności biomasy poniżej 20% (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012).

5.Włączenie do sieci cieplnych.

6. OZE – instalacje takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła, ale tylko do celów produkcji energii na potrzeby ogrzewania budynków.

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach Programu tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148) tj. mikro instalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

 

IV. Wysokość dotacji

Dofinansowanie będzie przydzielane w wysokości do 50 % wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zadania,w maksymalnej wysokości:

a) dla domu jednorodzinnego – do 10.000,00 zł;

b) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – do 7.000,00 zł;

c) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla instalacji będzie określony w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań, jako iloczyn tej liczby i kwoty – do 4.000,00 zł.

 

V. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przedsięwzięcia

Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy:

1. Koszt przygotowania dokumentacji technicznej.

2. Koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą.

3. Koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

4. Koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem.

5. Koszt przyłączy gazowych i energetycznych.

6. Koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne.

7. Koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa).

8.Koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem).

9. Zbiornik na ciepłą wodę użytkową.

10. Koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.

11. Koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.

12. Koszt wykonanych opinii kominiarskich.

 

Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

 

Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności CE.

Koszty niekwalifikowane przedsięwzięcia:

1.Koszt nadzoru nad realizacją.

2. Zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego.

3. Roboty wykonane siłami własnymi przez wnioskodawcę.

4. Zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących elementu zastosowanego typu systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

 

VI. Informacje dodatkowe

1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zadania z tytułu poniesionych kosztów koniecznych do jego realizacji.

2. Dofinansowanie dla wnioskodawcy na daną nieruchomość mieszkalną przysługuje tylko raz i nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

3. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

4. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym. Wykonanie lub modernizacja instalacji grzewczej powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia lub zgłoszenia).

5.W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

 

6. Nabór wniosków

Osoby, które wykonały wymianę źródła ciepła od 1 stycznia 2017 r. i dopełniły wszystkich formalności związanych z inwestycją, mogą złożyć wnioski (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr XXXIX/233/17 z dnia 25 października 2017 r.) wraz z wymaganymi kompletami dokumentów w dwóch terminach:

do 15 stycznia 2018 r.

do 15 maja 2018 r.

 

Złożone przez mieszkańców wnioski będą podstawą do wystąpienia przez gminę Kamienna Góra do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzielenie pożyczki celowej na pokrycie części kosztów wymiany pieców wynikających z programu priorytetowego.

 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE BĘDZIE TRWAŁ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE PROGRAMU W WFOŚiGW.

Wójt Gminy Kamienna Góra zastrzega, że liczba wniosków zakwalifikowanych do ubiegania się o dofinansowanie jest ograniczona i zgodna z wysokością środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy.

Wnioski będą do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 303), na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienna Góra orazw BIP – http://bip.gminakamiennagora.pl/ (zakładka Informacje publiczne – Ochrona środowiska - PONE). Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod numerem telefonu 756106011.

Jednocześnie proszę o zapoznanie się z Uchwałą nr XXXIX/233/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamienna Góra na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2017 r., poz. 4474).

 

VII. Spotkania informacyjne

W związku z przystąpieniem Gminy Kamienna Góra do programu priorytetowego pn: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” zapraszam wszystkich chętnych na spotkaniainformacyjne z Doradcą Energetycznym, które odbędą się:

dnia 7 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w CBK w Krzeszowie, ul. Kalwaria 1

dnia 8 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 17.00 w CBK w Pisarzowicach, Pisarzowice 72.

Podczas spotkania przekazane będą informacje w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie.

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Patryk Straus

 

Uchwała Rady Gminy Kamienna Góra

Broszurka "Dotacje niska emisja"

Regulamin WFOSiGW

Wniosek dotacja niska emisja

Zaświadczenie o dacie i liczbie wyłączonych pieców

Zgoda współwłaścicieli na realizację zadania

Informacja wytworzona przez dnia 01.10.2018 8:55
Opublikowana przez D. Sowa dnia 01.10.2018 8:55. Odsłon 128, Wersja 1