Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


UCHWAŁA NR XVIII/91/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy KamiennaGóra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra”


 

Gmina Kamienna Góra, publikuje poniżej zapytanie ofertowe związane z realizacją zamówienia w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu w miejscowościach na terenie Gminy Kamienna Góra. Zakres zamówienia obejmuje realizację następujących prac:

ZADANIE 1 – polega na:

a) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest (płyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich) z budynków mieszkalnych i gospodarczych,

b) zabezpieczeniu i zebraniu odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią, oznakowanie i przygotowanie do transportu),

c) uporządkowaniu terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

d) załadunku i transporcie odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

e) przekazaniu odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednie do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub przekazaniu do unieszkodliwienia poprzez przetwarzanie w urządzeniach przenośnych posiadających wymagane zezwolenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów, w szczególności pokrywa opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub za przyjęcie odpadów do przetwarzania w urządzeniach przenośnych.

ZADANIE 2polega na:

a) zabezpieczeniu i zebraniu odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią, oznakowanie i przygotowanie do transportu),

b) uporządkowaniu terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

c) załadunku i transporcie odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

d) przekazaniu odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednie do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub przekazaniu do unieszkodliwienia poprzez przetwarzanie w urządzeniach przenośnych posiadających wymagane zezwolenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów, w szczególności pokrywa opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub za przyjęcie odpadów do przetwarzania w urządzeniach przenośnych.

 

Szczegóły w załączonych poniżej dokumentach.

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (w formie plików pdf)2. Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej (formularz ofertowy, wykaz usług, wykaz osób, projekt umowy)

Informacja wytworzona przez W. Bakszas dnia 12.04.2017
Opublikowana przez D. Sowa dnia 18.04.2017. Odsłon 2166, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 12  prawy
Początek strony