Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA
z dnia 03.01.2018 r.

KROŚ.605.1.2018

Gmina Kamienna Góra informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. WFOŚiGW we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018. Beneficjentem programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST), która może uzyskać do 85 % dotacji. Pozostała część kosztów (minimum 15%) będzie dofinansowana z budżetu Gminy.

Dotacja może być udzielona na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są:
1. Jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
2.Spółki prawa cywilnego i handlowego.

Dofinansowanie obejmuje:demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest lub odbiór już zdemontowanych wyrobów złożonych na posesji. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu wniosku złożonego przez gminę, całkowity koszt obejmujący demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po dokonaniu wyboru uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował usługę na terenie gminy. Wybór wykonawcy w zależności od szacunkowej wartości zamówienia zostanie dokonany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) lub w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, pok. 303 II p., na stronie internetowej Urzędu http://www.gminakamiennagora.pl/ w zakładce – Samorząd – Ochrona Środowiska – Azbest oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – Informacje Publiczne – Ochrona Środowiska – Program azbestowy.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania usuwania azbestu można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 75 610 60 11.

Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy na ten cel, proszeni są o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 201) w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

W przypadku dużego zainteresowania mieszkańców chcących uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu, bądź potencjalnym wysokim kosztem zgłoszonego zadania, gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, bądź wcześniejszego zamknięcia listy wnioskodawców.

Regulamin programu dotacyjnego dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW http://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/azbest/w_125,informacje.


Zapraszamy do składania wniosków.


Wójt Gminy Kamienna Góra

/-/ Patryk Straus

Informacja wytworzona przez W. Bakszas dnia 03.01.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 03.01.2018. Odsłon 2166, Wersja 5drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 12  prawy
Początek strony