Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kamienna Góra, dnia 09.05.2018 r.

KROŚ.605.1.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KAMIENNA GÓRA

I. Informacje o Zamawiającym:

Gmina Kamienna Góra

Al. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 610 62 92

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Łączna wartość zamówienia oszacowana została na kwotę poniżej 30.000,00 euro. Zamawiający udzieli zamówienia i dokona wyboru Wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579), na podstawie warunków przedmiotowego zapytania ofertowego.

2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej) – http://bip.gminakamiennagora.pl/, w zakładce - Informacje Publiczne - Ochrona Środowiska - Program azbestowy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV 90 65 00 00-8, 90 51 20 00-9, 45 26 26 60-5.

Zamówienie obejmuje wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Kamienna Góra w niżej wymienionym zakresie:

ZADANIE 1 – polega na:

a) demontażu (rozbiórce) elementów budynków zawierających azbest (m.in. pokryć dachowych, ścian) z budynków mieszkalnych i gospodarczych,

b) zabezpieczeniu i zebraniu odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią, oznakowanie i przygotowanie do transportu),

c) uporządkowaniu terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

d) załadunku i transporcie odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

e) przekazaniu odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednie do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub przekazaniu do unieszkodliwienia poprzez przetwarzanie w urządzeniach przenośnych posiadających wymagane zezwolenia,

f) sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej odrębnej dla każdego obiektu przed przystąpieniem do realizacji następnego.

ZADANIE 2polega na:

a) zabezpieczeniu i zebraniu odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią, oznakowanie i przygotowanie do transportu),

b) uporządkowaniu terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

c) załadunku i transporcie odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

d) przekazaniu odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednie do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub przekazaniu do unieszkodliwienia poprzez przetwarzanie w urządzeniach przenośnych posiadających wymagane zezwolenia,

e) sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej odrębnej dla każdego obiektu przed przystąpieniem do realizacji następnego.

Zamawiający zakłada następujące ilości materiałów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Kamienna Góra – ok. 133,903 Mg, w tym:

  • demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 53,64 Mg

  • transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 80,263Mg

Szczegółowe dane dotyczące adresu nieruchomości (z podziałem na miejscowości – obręby wsi) posiadających wyroby zawierające azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia oraz ilość, rodzaj wyrobu i zakres prac określa załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Podane wyżej ilości azbestu są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie informacji przedłożonej przez mieszkańców oraz inwentaryzacji stanowiącej załącznik do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wprowadzonej do Bazy Azbestowej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego. Ilość posesji może się zmienić w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości z udziału w programie. Rzeczywista ilość wyrobów podlegających demontażowi oraz transporcie i utylizacji może się różnić od ilości szacunkowych ze względu na niedokładności w szacowaniu masy i powierzchni wyrobów azbestowych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy i może być realizowane, na podstawie „Harmonogramu wykonania robót”, który Wykonawca ma obowiązek opracować po podpisaniu umowy. Powyższy harmonogram podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

Przedmiotowe zadanie dofinansowywane jest przez WFOŚiGW we Wrocławiu ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW.

Zamawiający zastrzega, że będzie zlecał wykonanie prac jedynie do wysokości środków przyznanych Gminie Kamienna Góra przez WFOŚiGW we Wrocławiu. W przypadku niepodpisania umowy Gminy Kamienna Góra z WFOŚiGW we Wrocławiu zadanie nie zostanie zrealizowane, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

IV. Warunki stawiane Wykonawcy:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1.1. Posiada stosowne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

1.2.Zrealizował w okresie ostatnich trzech lat w sposób rzetelny co najmniej 2 usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

1.3. Dysponuje bądź będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (osoba pełniąca funkcję kierownika robót, pracownik fizyczny – m.in. 2 osoby, kierowca do przewożenia odpadów azbestowych).

2. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej, jakie ilości odpadów zostały zdemontowane/odebrane i na jaką kwotę oraz jakie kwoty pozostały do wykorzystania.

3. Rozpoczęcie prac na danej nieruchomości wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego, niezależnie od wykazu nieruchomości, o którym mowa w pkt. 2. Zamawiający nie opłaci wykonania zadania na nieruchomości, dla której Wykonawca nie uzyskał akceptacji Zamawiającego na rozpoczęcie prac, chyba że kwota pozostała po odjęciu od kwoty przeznaczonej na to zadanie kosztów wykonania prac na nieruchomościach, dla których Zamawiający udzielił akceptacji, będzie wystarczająca do pokrycia kosztów.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów sprzed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego); (minimum 2 zdjęcia – przed rozpoczęciem prac i po zakończeniu). Dokumentacja ma być sporządzona w sposób umożliwiający identyfikacje obiektu budowlanego wraz z podaniem miejscowości i adresu nieruchomości. Opisowa dokumentacja fotograficzna zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru zadania w wersji papierowej (zdjęcie powinno być opisane adresem danej nieruchomości, dopuszczalne jest umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4 tak aby były one czytelne) oraz na płycie CD lub nośniku USB. W trakcie realizacji zadania obowiązująca dokumentacja fotograficzna przekazywana jest obligatoryjnie drogą elektroniczną na adres podany w pkt. XVI.

5. Wykonawca zapewnia własnym staraniem i na własny koszt materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonania zadania oraz zaplecze dla prowadzonej działalności.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją zadania.

7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów, w szczególności pokrywa opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub za przyjęcie odpadów do przetwarzania w urządzeniach przenośnych.

V. Wymagania dotyczące prac:

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania) właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac – zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) i okazać dowód dokonania zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym, a przed rozpoczęciem prac. Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany zważyć na miejscu masę zdemontowanych/odebranych wyrobów azbestowych z każdej posesji przy użyciu wagi posiadającej legalizację. Wagę zapewnia Wykonawca. Z czynności ważenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości i nr ewidencyjny działki, datę, rodzaj i pochodzenie (demontaż/odbiór) odpadów oraz ich ilość [m² i Mg]. Protokół podpisują przedstawiciel Wykonawcy, Zamawiającego i właściciel nieruchomości. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekazuje właścicielowi nieruchomości.

3. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek sporządzić pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych – zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649). Wykonawca sporządzi takie oświadczenie dla każdej posesji w dwóch egzemplarzach – jeden przekaże właścicielowi nieruchomości, a drugi przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

4. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów zawierających azbest, w szczególności zgodnie z wymaganiami:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31),

- ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21),

- ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 169).

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania prac oraz do jego oznakowania zgodnie z przepisami.

 

VI. Odbiór prac:

Wykonawca zadania przed odbiorem końcowym prac dostarczy Zamawiającemu:

1. kopie oświadczeń o prawidłowości wykonywania prac, składanych właścicielom nieruchomości,

2. kopie kart przekazania odpadów na składowisko. Karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach usługi. Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów unieszkodliwionych w ramach innych usług. Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta Przekazania odpadów winna również zawierać dokładne dane miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Kamienna Góra, z której były odbierane wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości,

3. kopie protokołów ważenia z każdej nieruchomości,

4. wykaz zawierający:

adres nieruchomości, z której usunięto wyroby zawierające azbest,

typ wykonanych prac (demontaż- transport-utylizacja lub transport-utylizacja),

ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w m² i Mg z danej nieruchomości,

łączna ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest,

5.dokumentację fotograficzną z każdej nieruchomości, na której były wykonywane prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych przed i po wykonaniu tych prac w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB).

 

VII. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

VIII. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy nie wiąże Stron co do zawarcia umowy.

 

IX. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego.

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji na temat podstaw dysponowania tymi osobami.

3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 2do zapytania ofertowego. Należy wykazać minimum dwie usługi polegające na demontażu pokryć dachowych (płyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich) oraz ich transportu i utylizacji.

4.Kopie dołączonych do oferty dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

6. Zezwolenie na transport odpadów zwierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra - Sekretariat Urzędu (pokój nr 201) – osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres: urzad@gminakg.pl(oferta w tym wypadku ma być podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana).

Za ofertę ważną zostanie uznana oferta, która wpłynie do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2018 r. (środa) do godz. 15.00.

XI. Warunki płatności:

30 dni od otrzymania faktury. Pozostałe warunki dotyczące płatności zostały określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

XII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządz wg wzoru - załącznik nr 1 Zapytania ofertowego w formie pisemnej,
w języku polskim
i umieścić w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KAMIENNA GÓRAlub mailem na adres: urzad@gminakg.pl(oferta w tym wypadku ma być podpisana i zeskanowana, a jej oryginał przesłany na adres wskazany w pkt X.). Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki i dokumenty wymienionew pkt IX.Zapytania ofertowego.

Ponadto w ofercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy.

XIII. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena brutto oferty - znaczenie 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. Pozostałym oferentom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

 

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

XV. Dodatkowe informacje:

1.W przypadku, gdy w określonym w pkt. X terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponownie.

2. Wykonawca powinien zapoznać się z terenem gminy Kamienna Góra – nieruchomościami na których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest.

3. Realizacja zamówienia wymaga pod rygorem nieważności zawarcia umowy w formie pisemnej. Ogłoszenie o wyborze oferty nie stanowi formy udzielenia zamówienia. Podstawą realizacji zadania jest umowa w formie pisemnej podpisanej przez obie Strony umowy. Dopuszcza się podpisanie umowy w formie korespondencji kierowanej do stron lub wymianie dokumentów podpisanych przez strony na miejscu w swojej siedzibie.

XVI. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Wioleta Bakszas, Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra pokój nr 303, tel. 756106011, e-mail: wioleta.bakszas@gminakg.pl.

XVII. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy

2. Wykaz usług

3. Wykaz osób

4. Projekt umowy

5. Dane dotyczące adresu nieruchomości (z podziałem na miejscowości – obręby wsi) posiadających wyroby zawierające azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia oraz ilość, rodzaj wyrobu i zakres prac.

 

Wójt Gminy

/-/ Patryk Starus

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez W. Bakszas dnia 14.05.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 14.05.2018. Odsłon 2163, Wersja 9drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony