Petycja z dnia 1 kwietnia 2021 r. (wygasły...)

Petycja nie spełniła wymogów art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2018.870 t.j. ), dlatego też na mocy artykułu 7 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informujemy strony postępowania oraz mieszkańców wsi Czadrów i Krzeszów, że protesty i wnioski w sprawie sprzeciwku przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej będą rozpatrzone zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy z dnia października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku  i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z2021r.,poz.247), w terminie późniejszym, po opracowaniu raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskaniu dodatkowych opinii i określeniu środowiskowych uwarunkowań przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 13.04.2021
Opublikowana przez J. Ferenc dnia 18.06.2021. Wygasa 01.06.2021. Odsłon 3638
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony