Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra w zakresie:


ZADANIE 1 – Prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest obejmujące:
a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,
b) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),
c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
d) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
e) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.


ZADANIE 2 – Prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest obejmujące:
a) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),
b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
c) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
d) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.


Zamawiający wymaga złożenia pisemnych ofert na adres: Gmina Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra.
Wykonawca do złożonej oferty musi załączyć:
- wypełniony i podpisany formularz oferty;
- inne dokumenty wymienione w pkt 9 zapytania ofertowego;
W przypadku niezałączenia formularza ofertowego do złożonej oferty nie będzie ona rozpatrywana.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 23.08.2019
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 27.08.2019. Wygasa 19.01.2022. Odsłon 31
Wersja : 1 2 
Początek strony