Wybory ławników sądowych 2016-2019

 

OBWIESZCZENIE


W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, iż Rada Gminy Kamienna Góra przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2016-2019:

-  
 do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze;


Stosowanie do decyzji Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Rada Gminy Kamienna Góra wybiera:

- do Sądu Rejonowego w w Kamiennej Górze – 2 ławników.Rada Gminy Kamienna Góra nie wybiera ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.


Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z 2015 r , poz. 133 – z późn. zm.).Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą będzie można pobrać ze strony internetowej www.bip.ms.gov.pl oraz bip.gminakamiennagora.pl lub w biurze Rady Gminy Kamienna Góra pok. 302.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w biurze Rady Gminy Kamienna Góra w Urzędzie Gminy Kamienna Góra ul. Aleja Wojska Polskiego nr 10 w Kamiennej Górze, w godz. 7:30 – 15:30 w pokoju 302.

Ławnikiem może być ten kto:
· posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
· jest nieskazitelnego charakteru,
· ukończył 30 lat,
· jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
· nie przekroczył 70 lat,
· jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
· posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:
· osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
· osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
· funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
· adwokaci i aplikanci adwokaccy,
· radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
· duchowni,
· żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
· funkcjonariusze Służby Więziennej,
· radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Gminy:
· prezesi właściwych sądów,
· stowarzyszenia,
· inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
· co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Kamienna Góra.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
· informację z Krajowego Rejestru Karnego,

· oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

· oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

· zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,


· 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
dołącza się równieżaktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się równieżlistę osób popierających kandydata, gdzie osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia oraz zaświadczenie lekarskie
powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie o którym mowa powyżej nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kamienna Góra

/-/ Piotr Pawlik

 

Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 01.07.2015. Odsłon 1965, Wersja 1drukuj
Początek strony