ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)

REFERAT ROZWOJU I INFRASTRUKTURY

kierownik referatu mgr Arkadiusz Wierciński
telefon - 756106295
 
inspektor Grzegorz Jakóbczyk
telefon - 756106295
 
inspektor mgr Tomasz Urbański
telefon - 756106374

inspektor mgr Adam Miśkowicz
telefon - 756106374

inspektor mgr inż Natalia Chamot-Dybiec
telefon - 756106291

inspektor inż. arch. Beata Paździor
telefon - 756106291

 

podinspektor Emilia Proskura
telefon - 756106374

 

 

Do zadań i kompetencji referatu Rozwoju i Infrastruktury należą zadania z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych (w tym środków z UE), prowadzenia procesów inwestycyjnych i zamówień publicznych, utrzymania istniejącej infrastruktury drogowej i oświetlenia, realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki przestrzennej a także promocja gminy i współpraca z NGO. Do zadań referatu należy również utrzymanie i obsługa urządzeń odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przypisanych referatowi postanowieniem wójta. Działania referatu polegają w szczególności na :

1) w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, prowadzenia procesów inwestycyjnych i zamówień publicznych oraz utrzymania istniejącej infrastruktury drogowej :

a) przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych, robót remontowych i prac modernizacyjnych obiektów komunalnych gminy,

b) organizowaniu i prowadzeniu wymaganych przetargów,

c) pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

d) zarządzaniu drogami gminnymi, budową, modernizacją i ochroną tych dróg,

e) obsłudze i utrzymaniu kanalizacji deszczowej objętej właściwością referatu,

f) utrzymywaniu punktów świetlnych,

g) przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań w sprawach zamówień publicznych,

2) w zakresie gospodarki przestrzennej :

a) prowadzeniu i koordynacji prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego,

b) przygotowywaniu i gromadzeniu materiałów planistycznych gminy,

c) ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

d) współdziałaniu z administracją rządową w ramach nadzoru urbanistyczno – budowlanego,

e) prowadzeniu spraw z zakresu ustalania nazw miejscowości, ulic, obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

f) wykonywaniu zadań z zakresu podziału nieruchomości,

g) realizowaniu zadań gminy z zakresu prawa geologicznego i górniczego,

h) realizowaniu zadań gminy z zakresu prawa energetycznego,

3) w zakresie promocji gminy :

a) promowaniu gminy,

b) prowadzeniu spraw z zakresu ewidencji gospodarstw agroturystycznych,

c) realizacji zadań z zakresu informacji i integracji europejskiej, turystyki i sportu,

d) współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi,

e) prowadzeniu strony www i BIP.

 

 

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2015

Istotne zadania inwestycyjne i remontowe zakończone w 2014 roku.  

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2013

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2012

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2011

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2010

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2009

Informacja dotycząca ilości i sposoby załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w  2009 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w 2008 r.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2008


Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w roku 2007.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2007

Informacja na temat gminnej inwestycji pn."Pawilon szatniowo-sanitarny z salą na 50 osób - świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie".

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w 2006 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w 2005 r.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2006

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2005.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2004.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2003.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2002.

 

UWAGA! Informacja dotycząca zajęcia pasa drogowego w zakładce: "Indeks spraw" (Drogi gminne).

 

Informacja wytworzona przez dnia 08.06.2015
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 29.05.2024. Odsłon 9281, Wersja 84drukuj
Początek strony