Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Lp.

Nazwa rejestru / ewidencji

Prowadzący rejestr / ewidencję

1.

 

Rejestr Uchwał Rady Gminy

Referat organizacyjno – społeczny

inspektor Agnieszka Pawłowska

2.

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

j. w

3.

Rejestr Zarządzeń Wójta

 

Referat organizacyjno – społeczny

podinspektor Justyna Ferenc

4.

Rejestr skarg i wniosków

j. w

5.

Rejestr wydawanych upoważnień

j. w

6.

Rejestr wydawanych pełnomocnictw

j. w.

7.

Rejestr kontroli

j. w.

8.

Rejestr korespondencji przychodzącej

j. w.

9.

 

Rejestr działalności gospodarczej

Referat organizacyjno – społeczny

inspektor Barbara Zięciak

(zastępstwo Barbara Drewniak)

10.

Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

j. w.

11.

Ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków

j. w.

12.

Ewidencja dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków

j. w.

13.

 

Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych

Referat Finansowy

inspektor Monika Roszkowiak

 

Zasady udostępniania w/w rejestrów i ewidencji określają art. 10 i następne ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 wraz z późn. zm.) oraz art. 73-74 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 wraz z późn. zm.) oraz § 114-117 Statutu Gminy.

 

Archiwum zakładowe

Referat organizacyjno - społeczny

podinspektor Justyna Ferenc

 

Archiwum zakładowe w urzędzie gminy działa na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 38 poz. 173, tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 217).

W zasobach archiwum urzędu gminy przechowywane są materiały archiwalne i niearchiwalne wytworzone przez komórki organizacyjne urzędu gminy i materiały zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy Kamienna Góra.

W skład zasobów archiwum wchodzą:

Dokumentacja własna:

Akta wieczyste (kat. „A") wytworzone przez Radę Gminy, a więc protokoły posiedzeń (sesje), posiedzenia Komisji Rady Gminy oraz akta działalności samego Urzędu, a więc budżety i bilanse, plany i sprawozdania, dokumentacja ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów o znaczeniu lokalnym, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy i uchwały Zarządu (1994-2002), plany i programy upowszechniania kultury, wybory sołtysów i rad sołeckich. Akta osobowe z lat 1946-2007, jak i listy płac oraz akta księgowe.

Dokumentacja odziedziczona:

Akta pozostałe po Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kamiennej Górze oraz Urzędzie Gminy w Kamiennej Górze sprzed 1989 r.

Akta dotyczące ewidencji i działalności stowarzyszeń z lat 1957-1989.

Mapy ewidencji gruntów z ok. 1975 r. oraz mapy do planów zagospodarowania przestrzennego z ok. 1980.

Akta osiedleńcze z lat 1945-1947.

Akta i księgi meldunkowe z lat 1945-1986.

Akta sprzedaży domków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych z lat 1957-1990.

Dokumentacja zdeponowana pochodzi głównie ze zlikwidowanych szkół działających na terenie gminy. Są to szkoły podstawowe w: Czadrowie, Gorzeszowie, Leszczyńcu, Ogorzelcu, Przedwojowie i Raszowie z lat 1959-2000 oraz dokumentacja byłego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. W tym dokumentacja techniczna budynków tychże szkół.

 

Zasady udostępniania:

 

Zasady udostępniania akt określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 14.67 )

 

 

 

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 05.02.2018
Opublikowana przez D. Sowa dnia 20.02.2020. Odsłon 4187, Wersja 9drukuj
Początek strony