Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Lp.

Nazwa rejestru / ewidencji

Prowadzący rejestr / ewidencję

1.

Rejestr Uchwał Rady Gminy

Referat organizacyjno – społeczny

inspektor Barbara Zięciak

2.

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

j. w

3.

Rejestr Zarządzeń Wójta

Referat organizacyjno – społeczny

podinspektor Justyna Ferenc

4.

Rejestr skarg i wniosków

j. w

5.

Rejestr wydawanych upoważnień

j. w

6.

Rejestr wydawanych pełnomocnictw

j. w.

7.

Rejestr kontroli

j. w.

8.

Rejestr korespondencji przychodzącej

j. w.

9.

Rejestr działalności gospodarczej

Referat organizacyjno – społeczny

podinspektor Barbara Drewniak

10.

Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

j. w.

11.

Ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków

Referat organizacyjno – społeczny

inspektor Barbara Zięciak

12.

Ewidencja dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków

j. w.

13.

Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych

Referat Finansowy

inspektor Monika Roszkowiak

 

Zasady udostępniania w/w rejestrów i ewidencji określają art. 10 i następne ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.vDz. U. Z 2020 r. poz. 2176 ) oraz art. 73-74 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 wraz z późn. zm.) oraz § 114-117 Statutu Gminy.

 

Archiwum zakładowe

Referat organizacyjno - społeczny

podinspektor Justyna Ferenc

 

Archiwum zakładowe w urzędzie gminy działa na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 38 poz. 173, tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 164 z póź. zm.).

W zasobach archiwum urzędu gminy przechowywane są materiały archiwalne i niearchiwalne wytworzone przez komórki organizacyjne urzędu gminy i materiały zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy Kamienna Góra.

W skład zasobów archiwum wchodzą:

Dokumentacja własna:

Akta wieczyste (kat. „A") wytworzone przez Radę Gminy, a więc protokoły posiedzeń (sesje), posiedzenia Komisji Rady Gminy oraz akta działalności samego Urzędu, a więc budżety i bilanse, plany i sprawozdania, dokumentacja ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów o znaczeniu lokalnym, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy i uchwały Zarządu (1994-2002), plany i programy upowszechniania kultury, wybory sołtysów i rad sołeckich. Akta osobowe z lat 1946-2007, jak i listy płac oraz akta księgowe.

Dokumentacja odziedziczona:

Akta pozostałe po Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kamiennej Górze oraz Urzędzie Gminy w Kamiennej Górze sprzed 1989 r.

Akta dotyczące ewidencji i działalności stowarzyszeń z lat 1957-1989.

Mapy ewidencji gruntów z ok. 1975 r. oraz mapy do planów zagospodarowania przestrzennego z ok. 1980.

Akta osiedleńcze z lat 1945-1947.

Akta i księgi meldunkowe z lat 1945-1986.

Akta sprzedaży domków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych z lat 1957-1990.

Dokumentacja zdeponowana pochodzi głównie ze zlikwidowanych szkół działających na terenie gminy. Są to szkoły podstawowe w: Czadrowie, Gorzeszowie, Leszczyńcu, Ogorzelcu, Przedwojowie i Raszowie z lat 1959-2000 oraz dokumentacja byłego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. W tym dokumentacja techniczna budynków tychże szkół.

 

Zasady udostępniania:

 

Zasady udostępniania akt określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 14.67 ).

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 05.02.2018
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 20.04.2021. Odsłon 4299, Wersja 10drukuj
Początek strony