Strategia ZIT AW 2021-2027

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 09.12.2022 r. w sprawie zasad współdziałania Stron Porozumienia Międzygminnego przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powierzenia Gminie Wałbrzych zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Wałbrzyskiej samorządy tworzące:

1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
5. Inne właściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 (dalej Strategia ZIT AW).

Projekt Strategii ZIT AW wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem https://konsultacjezitaw.webankieta.pl, a w wersji drukowanej w sekretariacie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 19.06.2023  r. od godz. 15.00 do 11.08.2023 r. do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://konsultacjezitaw.webankieta.pl.

Uwagi lub opinie zgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://konsultacjezitaw.webankieta.pl nie będą brane pod uwagę.

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT AW oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.
Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:
    1. 26.06.2023 r. godz. 11.00, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.
    2. 26.06.2023 r. godz. 16.00, Urząd Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda.
    3. 27.06.2023 r. godz. 10.00, Urząd Miejski w Świdnicy, Sala narad USC, ul. Armii Krajowej 49,
    4. 27.06.2023 r., godz. 16.00, Urząd Miejski w Jaworze , Rynek 1, Sala Rajców.  
    5. 29.06.2023 r., godz. 11.00,  Urząd Miasta Kamienna Góra, Sala Witrażowa, plac Grunwaldzki 1.  

Zgłaszając uwagi i opinie należy brać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:
1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy.
2. Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.
3. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
4. Program Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027.
5. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027.

Wszystkie zgłoszone uwagi i opinii zostaną rozpatrzone, a uzasadnione zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie Strategii ZIT AW. Informacja na temat przyjętych i odrzuconych uwag i opinii zostanie przekazane podmiotom zgłaszającym za pośrednictwem stron internetowych gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską oraz pod adresem https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 19.06.2023
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 19.06.2023. Odsłon 49, Wersja 5drukuj
Początek strony