Plan pracy

Plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2021 rok

22.01.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja nt. pracy szkół w czasie pandemii.

 4. Informacja dotycząca umorzeń podatków w 2020 roku.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

19.02.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przygotowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2020.

 5. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, koszty i przychody.

 6. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami za 2020 rok oraz analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienna Góra.

 7. Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja należności w 2020 r.

 8. Opiniowanie projektów uchwał.

 9. Sprawy różne.

26.03.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania Centrum Biblioteczno - Kulturalnego.

 4. Utrzymanie świetlic wiejskich w 2020 roku.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

23.04.2021r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymi w 2020 r.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

21.05.2021r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowe

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

25.06.2021r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciw powodziowej w 2020 r. Koszty bazy OSP za 2020 r.

 4. Promocja gminy i turystyka.

 5. Koszty zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2020-2021.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Lipiec

 

PRZERWA WAKACYJNA

20.08.2021 r.

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.

 4. Informacja dot. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

24.09.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

 4. Informacja na temat sprzedaży mienia gminnego.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

22.10.2021r.

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Analiza stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 rok.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2022 rok.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

19.11.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na 2022 rok.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

19.11.2021r.

godz. …...

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Wypracowanie ostatecznej opinii do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2022.

3. Sprawy różne.

 

17.12.2021r.

godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przygotowanie Planu Komisji na rok 2022.

4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

5 .Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Finansowo – Gospodarczej

/-/ Andrzej Bilman

Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 11.01.2021. Odsłon 2165, Wersja 11drukuj
Początek strony