Plan pracy

Plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2023 rok

 

20.01.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - koszty i przychody.

 4. Informacja dotycząca umorzeń podatków za rok 2022.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

17.02.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja na temat stanu posiadania i utrzymania rowów melioracyjnych na terenie gminy.

 4. Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja należności w 2022 r.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

24.03.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania Centrum Biblioteczno - Kulturalnego.

 4. Utrzymanie świetlic wiejskich w 2022 roku.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

21.04.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymi w 2022 r.

 4. Promocja gminy i turystyka.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

26.05.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowe

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

23.06.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciw powodziowej w 2022 r. Koszty bazy OSP za 2022 r.

 4. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 i 2023 rok.

 5. Raport o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2022.

 6. Koszty zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022-2023.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

.08.2023r.

godz. 10:00

wspólne posiedzenie

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2023 roku.

 4. Informacja dot. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Wyjazd do szkół.


22.09.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2022 – 2026.

 4. Informacja na temat sprzedaży mienia gminnego.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.10.2023r.

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Analiza stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2024 rok.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2024 rok.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2022-2023.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

24.11.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

24.11.2023r.

godz. …...

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Wypracowanie ostatecznej opinii do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2024.

3. Sprawy różne.

15.12.2023r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2024.

4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2023 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

 

/-/ Andrzej Bilman

Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 30.12.2022. Odsłon 2365, Wersja 17drukuj
Początek strony