Plan pracy

Plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2022 rok

 

21.01.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - koszty i przychody.

 4. Informacja dotycząca umorzeń podatków za rok 2021.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

18.02.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wieloletni Program Inwestycyjny – projektowanie.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2021.

 5. Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja należności w 2021 r.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

25.03.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania Centrum Biblioteczno - Kulturalnego.

 4. Utrzymanie świetlic wiejskich w 2021 roku.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

22.04.2022r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymi w 2021 r.

 4. Promocja gminy i turystyka.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.05.2022r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowe

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

24.06.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciw powodziowej w 2021 r. Koszty bazy OSP za 2021 r.

 4. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 i 2022 rok oraz analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienna Góra.

 5. Koszty zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2021-2022.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

.08.2022r.

godz. 10:00

wspólne posiedzenie

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.

 4. Informacja dot. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Wyjazd do szkół.

 

23.09.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2022 – 2026.

 4. Informacja na temat sprzedaży mienia gminnego.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

21.10.2022r.

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Analiza stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2023 rok.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2023 rok.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2021-2022.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

25.11.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

25.11.2022r.

godz. …...

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Wypracowanie ostatecznej opinii do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2023.

3. Sprawy różne.

 

16.12.2022r.

godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2023.

4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 PRZEWODNICZĄCY

Komisji Finansowo – Gospodarczej

/-/ Andrzej Bilman

Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 31.12.2021. Odsłon 2280, Wersja 15drukuj
Początek strony