Konkursy ofert

RI.524.2.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XIV/80/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

I. Rodzaje zadań publicznych wspieranych w 2020 r., i wysokość środków przeznaczonych na ten cel:

 1. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejoraz sportu, w tym:

  1. poprawy warunków uprawiania sportu, w tym poprawy standardów obiektów sportowych i rekreacji.

   Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2020 r. wyniesie: 18.000,- (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

 

II. Zasady wspierania realizacji zadań i przyznawania dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

 1. Dotacje będą przyznawane i przekazywane według zasad określonych w przepisach:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz 688, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

 2. ustawy z 27 sierpnia 2009 r., o finansach i publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)

 3. uchwały nr XIV/80/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019r. ws. Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

 1. Warunkiem wsparcia i otrzymania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
  jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2019 roku1.

 2. Złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy,
  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 3. Kwoty przeznaczone na dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań publicznych określonych
  w punkcie I, mogą być podzielone między kilka wnioskujących organizacji pozarządowych / podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 4. Kwota dotacji przyznanej na realizację konkretnego zadania publicznego może być mniejsza od kwoty wnioskowanej w przypadku stwierdzenia, że kwoty wydatków przedstawione w kosztorysie zadania nie są adekwatne do cen rynkowych, są nieracjonalne lub nieuzasadnione zakresem rzeczowym zadania, nie są niezbędne do realizacji zadania, lub też dostawę / usługę / robotę budowlaną stanowiącą przedmiot wydatku można uzyskać (zrealizować) w bardziej ekonomiczny sposób.

 5. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca może zmienić zakres rzeczowy zadania i kosztorys lub wycofać ofertę.

 6. Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia otrzymanej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Kamienna Góra oraz podmiotem, któremu przyznano dotację.

 7. W ramach konkursu oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę na każde zadanie publiczne spośród zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

 

III. Zasady opracowania oferty na realizację zadania publicznego, składanej w konkursie:

 1. Ofertę przygotowuje się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057, z późn. zm).

 2. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny tj.: pismem maszynowym, na komputerze, ręcznym pismem drukowanym.

 3. Szczegółową instrukcję wypełniania oferty zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursu ofert.

 4. W ofercie nie jest obowiązkowe podawanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego i wskaźników do ich pomiaru (tzn. nie jest wymagane uzupełnienie dodatkowej części tabeli pod częścią opisową w pkt IV.5 oferty).

 5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferta niekompletna podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia.

 6. Błędy formalne oferty (np.: brak obligatoryjnych załączników, błędy rachunkowe w ofercie, podpisanie oferty przez osoby nieupoważnione, itp.) powodują odrzucenie oferty bez rozpatrzenia.

 

Do oferty należy obowiązkowo załączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,

 2. Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,

 3. W przypadku rozpoczęcia procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji oferenta – uchwałę dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób oraz kserokopie wniosku dot. zmian złożonego do KRS/właściwego rejestru,

 4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań,

 6. W przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,

 

IV. Warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku, przy czym rozpoczęcie realizacji zadania nie może nastąpić wcześniej niż data ogłoszenia niniejszego konkursu ofert, a zakończenie nie później niż 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem, że z udzielonej dotacji można finansować wyłącznie zobowiązania powstałe po zawarciu umowy dotacji, o której mowa w pkt. II.7.

 2. Zadanie powinno być realizowane w taki sposób, by swoimi działaniami obejmowało jak największą liczbę beneficjentów (odbiorców).

 3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne, właściwe dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje, określone w ustawie.

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty składa się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (sekretariat, pok. 201) przy Aleja Wojska Polskiego 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r., do godz. 12.00.

Oferty złożone po wyżej wyznaczonym terminie nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.


VI. Termin rozpatrzenia ofert, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

 

 1. TERMINY ROZPATRZENIA I WYBORU OFERT:

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 4 września 2020 r.

W terminie do dnia 8 września 2020 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

 

 1. TRYB WYBORU OFERT – KOMISJA KONKURSOWA

 • Sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: 2 przedstawicieli gminy wskazanych przez wójta, oraz nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyłonionych według zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 • Zasady zgłaszania i wyłonienia kandydatów określa § 8 uchwały nr XIV/80/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania ofert wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w terminie wyznaczonym dla składania ofert w niniejszym konkursie, w drodze jawnego głosowania, na spotkaniu, o którym mowa w punkcie kolejnym.

 • Termin spotkania mającego na celu wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert, wyznacza się na dzień 27 sierpnia 2020 r., w sali narad Urzędu Gminy (III piętro, pokój 401), o godz. 12:10.

 • Kandydatem na członka Komisji Konkursowej nie może być osoba reprezentująca organizację, która złożyła ofertę biorącą udział w otwartym konkursie ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  Członkowie Komisji Konkursowej w ramach sprawdzenia i rozpatrywania ofert oceniają poprawność formalną ofert, zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, oraz dokonują oceny oferty według następujących kryteriów:

 • Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową – max. 2 pkt

 • Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – max. 10 pkt

 • Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – max. 8 pkt

 • Planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego – max. 8 pkt

 • Planowany przez organizację pozarządową wkład osobowy lub rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – max. 8 pkt

 • Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – max. 4 pkt

 • Znaczenie realizacji zadania dla społeczności lokalnej – max. 10 pkt

 

Szczegółowe zasady działania Komisji Konkursowej określa Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (do pobrania stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).

 

VII. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizację zadań publicznych w 2019 r.:

W 2019 r. na ww. zadania publiczne przyznano dotacje w łącznej kwocie 178.500,00 zł, w tym:

a) na zadania w zakresie rozwoju sportu i kutlury fizycznej – kwotę 178.500,- złotych

VIII. Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego otwartego konkursu ofert:

Osobami do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji w zakresie konkursu są:

1) Pan Arkadiusz Wierciński, tel. +48 610 62 95, e-mail:arkadiusz.wiercinski@gminakg.pl

Referat Rozwoju i Infrastruktury, pokój 308 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra

2) Pani Barbara Zięciak, tel. +48 75 610 62 83, e-mail: barbara.zieciak@gminakg.pl

Referat Organizacyjno-Społeczny, pokój 302 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

 

1Dotyczy wyłącznie podmiotów, które w 2019 roku otrzymały dotację na realizację zadania publicznego.

 

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty

2. Instrukcja wypełniania oferty

Informacja wytworzona przez A.Wierciński dnia 18.05.2020
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 05.08.2020. Odsłon 4903, Wersja 38drukuj
Początek strony