Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra

Oznakowanie Pomników przyrody

 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

Art.  115. [Tablice informujące o formach ochrony przyrody]

1. Na obrzeżach lub w pobliżu form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 oraz 7 i 8, umieszcza się tablice informujące o nazwie form ochrony przyrody oraz o zakazach obowiązujących na obszarach lub w stosunku do tych form, a na obrzeżach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-6 i pkt 9, umieszcza się tablice informujące o nazwie formy ochrony przyrody.
2. Na obrzeżach parku narodowego tablice, o których mowa w ust. 1, umieszcza dyrektor parku narodowego, a na obrzeżach lub w pobliżu form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-9 - organ sprawujący nadzór nad daną formą ochrony przyrody.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory tablic, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia tablic, określając ich kształt i rozmiary, materiał, z jakiego zostaną wykonane, tło tablic, wielkość i kolor liter w napisach.
  

 

 

  1. Przyroda nieożywiona:

Skała (ostaniec skalny) „Diabelska Maczuga” w miejscowości Gorzeszów przy drodze powiatowej po lewej stronie jadąc od strony Krzeszówka, w pobliżu skrzyżowania z drogą prowadzącą do rezerwatu skalnego Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie.

 

  1. Przyroda ożywiona:

     

Lp.

Miejscowość

Gatunek drzew/a obwód pnia

Opis lokalizacji obiektu/ów w terenie (nr nieruchomości wg ewidencji gruntów)

Uwagi

1.

Krzeszów *

 

Działka nr ewid. 680

Aleja drzew – 25 szt.:

- Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obw. 405cm, 407cm, 389cm, 251cm, 176cm, 415cm, 301cm, 318cm, 290cm, 177cm, 400cm, 215cm, 301cm, 377cm, 202cm, 400cm, 345cm, 211cm, 239cm, 337cm, 166cm, 180cm, 307cm, 341cm,

- Klon pospolity (Acer platanoides) obw. 151 cm

Drzewa na dziedzińcu pocysterskiego zespołu klasztornego wzdłuż głównej alei prowadzącej do Kościoła Wniebowzięcia NMP oraz alei bocznych po prawej i lewej stronie.

 

- drzewa usunięte

- Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kamienna Góra.

2.

Krzeszów *

 

Działka nr ewid. 814

Dąb szypułkowy – 1 szt. (Quercus robur) obw. 354cm

Drzewo na terenie posesji Nr 17 przy ul. Sądeckiej w ogrodzeniu działki, przy wejściu na posesję, ok. 5 m od lewego narożnika ww. budynku.

- Uchwała Nr XXVI/164/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.

3.

Krzeszów *

 

Działka nr ewid. 509/1

Dąb szypułkowy – 1 szt. (Quercus robur) obw. 405cm

Drzewo na skarpie tuż za ogrodzeniem działki budynku mieszkalnego Nr 19 przy ul. Benedyktyńskiej, jadąc drogą powiatową od strony Krzeszówka po prawej stronie.

 

4.

Krzeszów *

 

Działka nr ewid. 697

Klon jawor – 1 szt. (Acer pseudoplatanus) obw. 275cm

Drzewo przy kamiennych schodach, prowadzących do siedziby krzeszowskiej parafii (w południowym skrzydle klasztoru) na terenie ogrodu.

 

5.

Krzeszów *

 

Działka nr ewid. 697

Lipa drobnolistna – 1 szt. (Tilia cordata) obw. 400cm

Drzewo na terenie ogrodu Sióstr Benedyktynek, patrząc na Kościół Wniebowzięcia NMP po prawej stronie, za wejściem na teren w/w ogrodu po lewej stronie, 3 m od budynku. W pobliżu w/w drzewa (8 m) druga lipa drobnolistna.

 

6.

Krzeszów *

 

Działka nr ewid. 610

Lipa drobnolistna – 1 szt. (Tilia cordata) obw. 320cm

Drzewo po lewej stronie przed wejściem do domu Annasza (1 m od drogi krzyżowej – stacja nr VIII).

- Uchwała Nr XXVII/171/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.

7.

Krzeszówek *

 

Działka nr ewid. 59

Grupa drzew – 2 szt.:

- Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obw. 455cm, 421cm

Drzewa w odległości 4m od muru otaczającego kościół filialny pw. Św. Wawrzyńca, jadąc drogą powiatową od strony Gorzeszowa po lewej stronie przy drodze utwardzonej, 15 m od budynku mieszkalnego Nr 34.

 

8.

Czarnów *

 

Działka nr ewid. 297/104

Grupa drzew – 3 szt.

- Buk pospolity (Fagus sylvatica), obw. 305cm, 351cm, 398cm

Drzewa w drzewostanie graniczącym z terenem leśnym w odl. ok. 3m siebie, na skraju łąki w odległości 30m od posesji Nr 14.

 

 

9.

Czarnów *

 

Działka nr ewid. 3/9

Buk pospolity – 1 szt. (Fagus sylvatica) obw. 416cm

Drzewo w drzewostanie graniczącym z terenem leśnym, na skraju łąki w odl. 30m od posesji Nr 14.

- Zniesienie formy ochrony przyrody Uchwała Rady Giny z dnia 29.09.2010 r. nr LI/253/10.

 

10.

Czarnów *

 

Działka nr ewid. 5

Klon jawor – 1 szt. (Acer pseudoplatanus) obw. 370cm

Drzewo przy drodze asfaltowej, 4m od narożnika schroniska „Czartak”.

 

 

11.

Leszczyniec *

 

Działka nr ewid. 116

Cis pospolity – 1 szt.

(Taxus baccata) obw. 121 cm

Drzewo w odl. 1m od ściany narożnika Kościoła cmentarnego Św. Bartłomieja.

 

12.

Leszczyniec *

 

Działka nr ewid. 453/152

Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 421cm

Drzewo w odl. 15m od budynku Nr 2, 25m od narożnika budynku Nr 1 należącego wcześniej do Nadleśnictwa Kamienna Góra (40/165), pień drzewa przylega częściowo do budynku gospodarczego znajdującego się w pobliżu posesji Nr 1, jadąc drogą powiatową od strony Ogorzelca po prawej stronie droga gruntowa przy budynku Nr 100 do góry.

- Uchwała Nr XXVI/164/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody

 

13.

Ogorzelec *

 

Działka nr ewid. 77/10

Dąb szypułkowy – 1 szt. (Quercus robur) obw. 320cm

Drzewo na rozwidleniu drogi gminnej, po lewej stronie, w odl. ok. 20 m od lewego narożnika budynku Nr 39, w którym znajduje się sklep, na wprost posesji Nr 38.

 

 

14.

Pisarzowice *

 

Działka nr ewid. 608/10

Jesion wyniosły – 1 szt. (Fraxinus excelsior) obw 559cm

Drzewo na terenie zespołu pałacowo – parkowego (za sklepem GS-owskim), w odl. 15 m od budynku Nr 156 (klasycystycznego pałacu z 1 ćw. XIX w).

- uwagi do działki

Rej. Zabytków

Dec. A/5668/717/J z 13.04.1982

Dec. A/5668/663/J z 03.04.1980

15.

Dębrznik *

 

Działka nr ewid. 188/16

Jesion wyniosły – 2 szt. (Fraxinus Excelsior) obw.: 349cm, 360cm

Drzewa w byłym parku PGR, jadąc drogą krajową Nr 5 od strony Ptaszkowa za zakrętem pierwsza droga betonowa do góry, a następnie zarośnięta droga betonowa w prawo, na wprost budynku Nr 75. Pierwsze z drzew zaraz z brzegu po lewej stronie, drugie nieco w głębi, po przekątnej od w/w drzewa, na środku łąki.

 

16.

Dębrznik *

 

Działka nr ewid. 345

Lipa drobnolistna – 1 szt. (Tilia cordata) obw. 511cm

Drzewo 12m od narożnika budynku Nr 79, jadąc drogą krajową od strony Ptaszkowa po lewej stronie.

Pas drogi krajowej Nr 5.

- drzewo usunięte

- Uchwała Nr XXIV/138/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

17.

Dębrznik *

 

Działka nr ewid. 345

Lipa drobnolistna – 1 szt. (Tilia cordata) obw. 534cm

Drzewo jadąc drogą krajową Nr 5 od strony Marciszowa na zakręcie drogi po prawej stronie, poza barierkami, ok. 400m przed znakiem m. Ptaszków.

Pas drogi krajowej Nr 5.

- Uchwała NR XXVI/164/16

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody

18

Dębrznik

 

Działka nr ewid. 188/16

Lipa drobnolistna o obwodzie pnia wynoszącym 630 cm

 

Drzewo na skraju działki, na skarpie, na wprost posesji nr 84 w Ptaszkowie

 

- drzewo uznane za pomnik przyrody Decyzją Nr 40/65 z dnia 9 lutego 1965 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu

 

* - pomniki ustanowione Rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego Nr 19/94 z dnia 13 maja 1994 r.

 

 

sporządził:

mgr Wioleta Bakszas

inspektor w Referacie KROŚ

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 06.04.2017
Opublikowana przez D. Sowa dnia 06.04.2017. Odsłon 1366, Wersja 15drukuj
Początek strony