Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Kamienna Góra, dnia 2 września 2019 r.

KROŚ.605.10.2019

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

na realizacjęzamówienia pn.:

Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest

 

 

 

 

Zamawiający:

Gmina Kamienna Góra,

Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

 

zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert mającego na celu zachowanie zasady konkurencyjności, dla wyżej wymienionego zamówienia,

 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że została ona złożona przez:

 

Logistyka Odpadów sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, określonych przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert skierowanym do Wykonawców.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Informacja o złożonych ofertach:

W przedmiotowym postępowaniu złożono2 ( dwie) ofertę/y.

Oferta/y otrzymały następującą liczbę punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Zaoferowana cena brutto za całość zamówienia

Łączna liczba punktów w wszystkich kryteriach

1.

Logistyka Odpadów sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

52.787,63

100,00

2.

REVOL sp. z o.o. s.k

ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź

92.361,06

57,15

 

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej z ofert.

 

 

Informacja wytworzona przez W. Bakszas dnia 03.09.2019
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 03.09.2019. Odsłon 137, Wersja 3drukuj
Początek strony