Plany pracy

 Plan Pracy Komisji Społecznej na 2022 rok


19.01.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości w Czadrowie.

 4. Zarządzanie kryzysowe i p.poż.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

16.02.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wieloletni Program Inwestycyjny – projektowanie.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2021.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

23.03.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie funkcjonowania gminnych świetlic.

 4. Analiza wykonania funduszu sołeckiego za 2021 rok.

 5. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2022 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

20.04.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

18.05.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

 4. Zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

22.06.2022r.

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w 2021 r.

 4. Informacje w zakresie dofinansowania sportu w gminie.

 5. Sprawozdanie z funkcjonowania Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra.

 6. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 i 2022 rok oraz analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienna Góra.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

.08.2022r.

godz.10:00

wspólne posiedzenie

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

 4. Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/23

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

Wyjazd do szkół.

21.09.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2022 – 2026.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

19.10.2022r.
godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Założenia do budżetu gminy na 2023 rok.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2021-2022.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

23.11.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

14.12.2022r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przygotowanie Planu Pracy Komisji Społecznej na rok 2023.

 4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Społecznej

/-/ Bartłomiej Łukasik

Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 31.12.2021. Odsłon 2607, Wersja 22drukuj
Początek strony