Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.) określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, str. 56).

 

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu zobowiązanego w celu ich ponownego wykorzystywania:

 

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra lub na stronie internetowej www.gminakamiennagora.pl;

- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

- informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy podmiotu zobowiązanego;

- jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy wspomnieć o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

- jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;

- należy poinformować, że podmiot zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie pozyskanej treści informacji sektora publicznego.

 

III. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

- informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra bądź na stronie internetowej www.gminakamiennagora.pl, lub

- informacja sektora publicznego została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym, niż wymienione powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, lub

- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, lub

- informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:

- nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;

- informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy
w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

- wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana,
a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

- wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

- wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

- wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

- w tradycyjnej formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Kamienna Góra

Al. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra;

- e-mailem, na adres mailowy urzad@gminakg.pl;

- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641 z późn. zm.).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Informacja sektora publicznego wytworzona przez podmiot zobowiązany jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 18 przedmiotowej ustawy podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli jej przygotowanie lub przekazanie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

W takiej sytuacji podmiot zobowiązany może złożyć wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji (np. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych). Mogą to być także koszty związane z anonimizacją dokumentów lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

IV. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

Podmiot zobowiązany w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wzmiankę o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.


W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga
o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

V. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego:

Podmiot zobowiązany nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

VII. Zasady odpowiedzialności:

Podmiot zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.


W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w sposób szczegółowy unormowane zostały w:

ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 

Informacja wytworzona przez dnia 31.07.2017
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.02.2023. Odsłon 569, Wersja 2drukuj
Początek strony