Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 

Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej (zleceniodawcy lobbingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje władzy publicznej.


Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu gminy w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.


Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać do organów gminy:

  • wnioski o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej,

  • opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia,

  • propozycje odbycia spotkań w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji,

  • zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego w formie zgłoszenia,
    o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
    w procesie stanowienia prawa.

Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w tut. Urzędzie zostały określone Zarządzeniem Nr32/2021Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Kamienna Góra wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Przydatne informacje pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051691414

 

Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kamienna Góra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (2023).

Zarządzenie NR 35/2021 Wójta Gminy Kamienna Góra

Informacja w spr. działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kamienna Góra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja w spr. działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kamienna Góra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja wytworzona przez dnia 08.06.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 26.02.2024. Odsłon 80, Wersja 4drukuj
Początek strony