Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP, to główne przedsięwzięcie przewidziane w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Rezultatem projektu jest uruchomienie platformy, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP ma za zadanie dostarczyć obywatelom i przedsiębiorcom usługi publiczne mające charakter uniwersalny świadczone drogą elektroniczną. W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Plik instrukcji zakładania konta dostępny jest poniżej:

 

Wykaz usług udostępnianych na platformie E-PUAP  przez Urząd Gminy Kamienna Góra:

 
1. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

2. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

4. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


5. Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


6.Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi.

 

7.Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców.

 

8.Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.


 

 

 

Instrukcja zakładania konta w ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie dokumentu w postaci elektronicznej podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

http://epuap.gov.pl

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu Urzędu mieszczącego się przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10, Kamienna Góra na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka
  • płyta CD
  • płyta DVD
  • pendrive

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
Akceptowalne formaty załączników to:

  • .DOC, .ODT, .RTF
  • .XLS, .ODS
  • .CSV
  • .TXT
  • .GIF, .TIF, .BMP, .JPG
  • .PDF
  • .ZIP, .RAR

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 14.10.2013
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.11.2015. Odsłon 3240, Wersja 8drukuj
Początek strony