Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko

 

           

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

 

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną dla funkcjonowania bazy danych ooś stanowi art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

„Art. 128

 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą:

  1. informacje o:

   • strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,

   • ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

   • ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

  2. inne dane o dokumentacji sporządzanej w ramach postępowań, o których mowa w pkt 1.

 2. Baza danych, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).”

Dzięki udostępnieniu bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, możliwość przeglądania najważniejszych informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (bez prawa ich modyfikacji) mają przedstawiciele innych organów oraz społeczeństwa: osoby fizyczne, inwestorzy, organizacje ekologiczne. Do przeglądania tych informacji nie jest potrzebne logowanie się do systemu.

 

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2017
Opublikowana przez D. Sowa dnia 27.04.2017. Odsłon 1210, Wersja 2drukuj
Początek strony