Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamienna Góra uchwały Nr V/30/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, zmienionej uchwałą Nr VIII/59/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/30/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. Zmianę Studium sporządza się zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionych uchwałach.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionej zmiany Studium.

 

Informacja wytworzona przez E.Bortnowska dnia 25.07.2019
Opublikowana przez E. Bortnowska dnia 25.07.2019. Odsłon 313, Wersja 0drukuj
 
Początek strony