Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

siedziba: Aleja Wojska Polskiego 10 B

58-400 Kamienna Góra

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

https://gops.gminakamiennagora.pl

 

Kierownik

Maria Jaśnikowska

tel. 756106252

 

Pracownicy socjalni:

Specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Inglot-Reszczyńska

tel: 756106258

(Rejon 3: Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek, Dobromyśl, Lipienica, Szarocin, Janiszów)

 

Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

mgr Marzena Piórkowska

tel: 756106253

(Rejon 4: Ptaszków, Przedwojów, Leszczyniec, Pisarzowice)

 

Starszy pracownik socjalny

Barbara Witowska

tel: 756106203

(Rejon 1:Czarnów, Czadrów, Raszów, Rędziny, Olszyny, Jawiszów)

 

Specjalista pracy socjalnej

Helena Szafraniec

tel: 756106203

(Rejon 2: Ogorzelec, Krzeszów, Dębrznik)

 

Stanowisko ds. administracyjnych:

mgr Agnieszka Maguda

tel: 756106254

 

Asystent rodziny

mgr Róża Wierzbicka

tel: 756106253

 

Świadczenia rodzinne

 

Referent

mgr Tomasz Świętochowski

tel: 756106250

 

Referent

Zuzanna Hatlaś

tel: 756106250

Zuzanna.Hatlas@gminakg.pl

 

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

1. Pomoc społeczna

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

 • pracy socjalnej

 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalne

 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


2. Świadczenia rodzinne

 • fundusz alimentacyjny

 • świadczenia rodzicielskie

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 • Świadczenia opiekuńcze

 • Rodzina 500+

 • Karta Dużej Rodziny

 • Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 • Stypendia

3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

4. Koordynowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Informacja wytworzona przez dnia 10.05.2019
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 24.08.2022. Odsłon 291, Wersja 5drukuj
Początek strony