Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO

Kamienna Góra, 16 sierpnia 2021 r.

OS.523.4.2021

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

 

w sprawie konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy
Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 ze zm.), ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

I. INFORMACJA O FORMIE I SPOSOBACH KONSULTACJI:

 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy.

   

 2. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

  - zgłaszanie uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych, zamieszczonych na stronie internetowej gminy (od 19.08.2021 r. do 08.09.2021 r.),

  - zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie w terminie od 19.08.2021 r. do 08.09.2021 r.,

  - zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji, które odbędzie się dnia 8 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 1400, sala posiedzeń Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 402) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10 (58-400 Kamienna Góra).

   

 3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

   

 4. Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie wszystkim uprawnionym podmiotom, wyrażenia opinii, oczekiwań oraz życzeń dotyczących przedmiotu konsultacji.

   

 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest: Pani Barbara Zięciak, tel. 75 610 62 83, e-mail: barbara.zieciak@gminakg.pl

 

II. INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI:

 1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.
 2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

 

III. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 2. Wzór formularza konsultacji.

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 20.08.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 16.08.2021. Odsłon 3895, Wersja 29drukuj
Początek strony