Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO

Kamienna Góra, 3 września 2019 r.

RI.523.4.2019

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

 

w sprawie konsultacji społecznych

 

projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688), ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 

I. INFORMACJA O FORMIE I SPOSOBACH KONSULTACJI:

 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy.

 2. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

 1. zgłaszanie uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych, zamieszczonych na stronie internetowej gminy (od 03.09.2019 r. do 26.09.2019 r.)

 2. zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie w terminie od 03.09.2019 r. do 26.09.2019 r.

 3. zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji, które odbędzie się dnia 26 września 2019. r. (czwartek) godz. 1400, sala posiedzeń Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 401) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10 (58-400 Kamienna Góra)

 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

 2. Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie wszystkim uprawnionym podmiotom, wyrażenia opinii, oczekiwań oraz życzeń dotyczących przedmiotu konsultacji.

 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest: Pani Ewelina Bortnowska, tel. 75 610 62 91,
  e-mail: ewelina.bortnowska@gminakg.pl

 

II. INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI:

 1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

 2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

 

III. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 2. Wzór formularza konsultacji.

Informacja wytworzona przez E.Bortnowska dnia 03.09.2019
Opublikowana przez E. Bortnowska dnia 11.09.2019. Odsłon 3795, Wersja 25drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Początek strony