Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO

Kamienna Góra,  20 sierpnia 2020 r.

RI.523.8.2020

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

w sprawie konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057), ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.


I. INFORMACJA O FORMIE I SPOSOBACH KONSULTACJI:

1. Podmiotami uprawnionymi do udziału  w konsultacjach są podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy.
2. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:
1) zgłaszanie uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych, zamieszczonych na stronie internetowej gminy (od 20.08.2020 r. do 10.09.2020 r.),
2) zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie w terminie od 20.08.2020 r. do 10.09.2020 r.,
3) zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji, które odbędzie się dnia 10 września 2020. r. (czwartek) godz. 13.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 402) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10 (58-400 Kamienna Góra).
3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
4. Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie wszystkim uprawnionym podmiotom, wyrażenia opinii, oczekiwań oraz życzeń dotyczących przedmiotu konsultacji.
5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest: Pani Barbara Zięciak, tel. 75 610 62 83,
e-mail: barbara.zieciak@gminakg.pl

II. INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI:

1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.
2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

III. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
2. Wzór formularza konsultacji.

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 20.08.2020
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 20.08.2020. Odsłon 3888, Wersja 27drukuj
Początek strony