Wójt Gminy

mgr Patryk Straus

telefon - sekretariat:  756106292

e-mail: patryk.straus@gminakg.pl

 

 

 

Plan narad Wójta Gminy na rok 2017

 

 

 

09.01.

godz. 9.00

 1. Przyjęcie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i odprowadzania ścieków na rok 2017.

 2. Sprawy różne.

23.01.

godz. 9.00

 1. Finansowanie sportu w gminie Kamienna Góra.

 2. Sprawy różne.

06.02.

godz. 9.00

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w roku 2016 oraz projekt Programu na rok 2017.

 2. Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2015-2018.

 3. Sprawy różne.

20.02.

godz. 9.00

 1. Weryfikacja wniosków mieszkaniowych i propozycja przydziału lokali komunalnych i socjalnych na 2017 rok.

 2. Sprawy różne.

06.03.

godz. 9.00

 1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w nowej strukturze organizacyjnej.

 2. Działalność CBK w Gminie Kamienna Góra.

 3. Sprawy różne.

20.03.

godz. 9.00

 1. Ocena stanu bazy i kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich za rok 2016.

 2. Zarządzanie kryzysowe i Ochotnicze Straże Pożarne.

 3. Sprawy różne.

10.04.

godz. 9.00

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – realizacja programu, współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego

 3. Sprawy różne.

24.04.

godz. 9.00

 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – informacja za 2016 rok.

 2. Sprawy różne.

08.05.

godz. 9.00

 1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 r. oraz plan celów i zadań na rok 2017.

 2. Sprawy różne.

22.05.

godz. 9.00

 1. Ocena utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017

 2. Sprawy różne.

05.06.

godz. 9.00

 1. Turystyka i promocja w Gminie Kamienna Góra.

 2. Sprawy różne.

19.06.

godz. 9.00

 1. Analiza stanu zaawansowania inwestycji zaplanowanych na bieżący rok budżetowy, przewidzianych do realizacji ze środków własnych, w ramach programów UE i programów krajowych

 2. Sprawy różne.

07.08.

godz. 9.00

 1. Analiza dochodów i wydatków w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wprowadzonych w 2017 roku zmian dot. objęcia systemem nieruchomości tzw. niezamieszkałych.

 2. Sprawy różne.

21.08.

godz. 9.00

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

 2. Sprawy różne.

04.09.

godz. 9.00

 1. Informacja o stanie gospodarowania mieniem komunalnym – przyjęcie działań w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości w roku 2018.

 2. Sprawy różne.

18.09.

godz. 9.00

 1. Przedstawienie okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w UG

 2. Ocena stanu bazy i działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

 3. Sprawy różne.

02.10.

godz. 9.00

 1. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2017 – 2021

 2. Analiza stanu zaawansowania inwestycji zaplanowanych na bieżący rok budżetowy, przewidzianych do realizacji ze środków własnych, w ramach programów UE i programów krajowych

 3. Sprawy różne.

16.10.

godz. 9.00

 1. Przyjęcie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i odprowadzania ścieków na rok 201
  8

 2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych
  i opłat lokalnych.

 3. Sprawy różne.

30.10.

godz. 9.00

 1. Ocena prac nad wdrożeniem e-usług w Urzędzie Gminy (działanie 2.1 ZIT AW).

 2. Sprawy różne.

13.11.

godz. 9.00

 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2017.

 2. Sprawy różne.

27.11.

godz. 9.00

 1. Informacja na temat prac społecznie – użytecznych.

 2. Sprawy różne.

11.12.

godz. 9.00

 1. Analiza opinii i wniosków Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu budżetu, celem ustalenia ostatecznego projektu uchwały budżetowej.

 2. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 17.07.2017
Opublikowana przez D. Sowa dnia 17.07.2017. Odsłon 1293, Wersja 3drukuj
Początek strony